Sajtótájékoztató

A Magyar Igazság és Élet Pártja közleménye


KÚTROMBOLÓK, KÚTMÉRGEZŐK

A globális hatalom helytartóságaként működő kormányzat újabb akcióval borzolja a magyarok idegeit, amikor támadást indít kúttal rendelkező polgárai ellen. A fúrt kutakkal kapcsolatos lakossági terheknek az eltörlésére van szükség, a jelenlegi súlyos tehertétel helyett. A legtöbb magyarországi kút fúrása kevesebb, mint ötvenezer forintból történt meg annak idején, ám most az adminisztráció milliós terhet kíván rakni a kúttal rendelkező polgárok vállára. A kútfúrató polgárok döntő része nem vágott volna bele a munkába, ha tudja, hogy utólag meg kívánja az állam változtatni a feltételeket, így nekik nem csak a kút fúrását, hanem az arra épülő adminisztráció telhetetlen luxusigényeit kell utólag megfizetniük. Ha a kommunista rendszer népirtóinak ügyében a korabeli "törvényekre" hivatkozva maradt el mind a mai napig a felelősök elszámoltatása, akkor a fúrt kúttal rendelkező magyar ember se kerüljön utólag rosszabb helyzetbe, mint egy tömeggyilkos. A visszamenőleges törvénykezés az Országgyűlés és az Alkotmánybíróság számára tiltva van, ezért kútügyben se engedjük, hogy megtörténjen. Az állam feladata a közügyek rendezése, azaz ugyanúgy, mint oktatás, egészségügy és honvédelem kérdésében állami kötelesség a kérdés zaklatásmentes rendezése. Egyetlen fillér utólagos állampolgárra terhelése sem fogadható el, a szabályozás legfeljebb a jövendő fúrt kútjaira terjedhetne ki, de miután a vízhez való hozzájutás alapvető emberi jog, ebben az esetben sem lehet az adminisztráció megtorló jellegű.

A Magyar Igazság és Élet Pártja követeli, hogy a meglevő kutak engedélyezésének határidejét hosszabbítsák meg, az adminisztráció terheitől a magyar embereket mentesítsék, így a lakosságra ez ügyben korábban, vagy most és a jövőben kirótt költségeket az állam térítse meg, és akiket feleslegesen ilyen adminisztratív terhekkel sújtottak, azoknak a kárát térítsék meg. Magyarországon csak a kádári állampárt évtizedeinek meghosszabbítását megtestesítő uralkodórétegnek jut nyugati fizetés és az európai átlagot messze meghaladó életkörülmény, miközben a nép 95 százaléka nyomorog, és esetenként az afrikai nyomortelepek szintjén tengődik, mint a Szabolcs, Borsod, Heves, Hajdú és Békés megye népességének jelentős része. Az ő számukra a fúrt kút maga az élet, hiszen még ha közegészségügyi okokból nem is ihatják vizét, növények locsolására, állatok itatására, így a család életben maradására használhatják. A jelenlegi milliós többletterhek nem teljesítése maga után vonja az engedéllyel nem rendelkező kutak betemetését, amit meg kell akadályoznunk. A történtek után a magáncélú vízkivétel adómentességét az Országgyűlésnek ki kell mondania, és e kérdésben az egyes politikai pártok és szervezetek álláspontját nyilvánosságra kell hozni, mert nem lehet egyszerre az élet és a halál pártján állni. Amely politikai alakulat szorgalmazza a meglévő szabályozást, az a pusztulás támogatója, a magyar élet ellensége, és a jövőben ennek megfelelően kell vele szembeszállnunk.

A Kárpát-medence közepén, vízgyűjtő területének alján elhelyezkedő víz csonka Magyarország legnagyobb nemzeti kincse, ami az olajtársadalom letűnésével egyre értékesebbé fog válni. A világban zajló emigrációs népvándorlás legfőbb oka a vízhiány, a poshadt, ihatatlan vizek tömege, amivel szemben nekünk magyaroknak örök időkre biztosított a kiváló minőségű tiszta ivóvizünk, és az általános vízbőség. Mindez nincs arányban a világon nálunk legmagasabb vízdíjakkal, az esztelen folyószabályozással, az elhibázott állami vízgazdálkodással, melynek alapvető jellemzője hol a belvíz, hol az aszály időszaka. A természet bőkezűen gondoskodik rólunk, miközben mi az emberre jellemző kiegyenlítő szerepnek a több évezredes hagyományát nem vagyunk képesek gyakorolni. Érthetetlen, hogy egy esztendőn belül miért sújt bennünket árvíz és szárazság, amikor csak okosan gazdálkodnunk kellene a meglévővel. Mindennek okaként a megfelelően átgondolt intézkedések hiányát jelölhetjük meg. A jelenlegi rendeletek visszavonása után meg kell kezdeni a rendtételt, pontos állami katasztert kell készíteni felszín alatti vízkészleteinkről, gondosan elkülönítve a több száz méter mélyen fekvő ivóvíz réteget a felszín alatt tíz-húsz méterre lévő, és a kútfúrás szempontjából leggyakoribb készletektől.

Korábbi tiltakozásunknak engedve a kormányzat salátatörvénybe bújtatva immáron támogatja, hogy a fúrt kutak fennmaradásának engedélyeztetését a 2018-as év vége helyett meghosszabbítsák esetleg 2020. december végéig, ám a jelenlegi túlszabályozott helyzetben nem világos, hogy ez a szándék emelkedik törvényi szintre, vagy éppen az azonnali sanyargatók akarata. Jelenleg egyértelmű, hogy egyetlen parlamenti párt sincs, amely a lakosságra kútügyben rótt rendkívüli terhek teljes eltörlését szorgalmazná, ezért a Magyar Igazság és Élet Pártja, mint a tavaszi országgyűlési választásokon legnagyobb támogatást elért radikális nemzeti párt követeli az eljárások teljes költségmentességét, és a meglévő zavaros szabályozás egyszerűsítését!

A vízhez való alapvető emberi jog az élet biológiai feltétele, ezért szükségszerűen magasabb rendű, mint bármely más állami törvény, vagy önkormányzati és egyéb rendelet. A világirodalomban Szophoklész Antigonéja, a tizennyolc esztendős bátor honleány a diktátor szemébe mondta:

,,Parancsaidban nem hiszem, hogy oly erő
Lehet, mely engem Isten nem változó
Íratlan törvényét áthágni kényszerít."

Eljött az idő, hogy a diktátor, és a hatalmát megtestesítő adminisztráció szemébe mondjuk: a fúrt kutak körül kirobbant botrány Magyarországon a kommunista diktatúra restaurációját jelenti, azaz a globális rendőrállam kiépülésével egyenlő, és ezzel szükségszerűen kiváltja minden jóérzésű magyar ellenállását, függetlenül attól, hogy van kútja, vagy nincs. A kutak nyilvántartásához szükséges méréseket, a pontos talpmélység és a kút átmérőjének megállapítását központi szervezésben kell elvégezni, amihez a költségvetésben akár harminc milliárdot is el kell különíteni. Amennyiben a kormányzat ezt a jelentős összeget nem papírrongálásra, hanem a meglévő kutak állami támogatású fejlesztésére, a nem ivóvíz-minőségű kutak feljavítására, mélységük állami támogatású növelésére fordítja, úgy néhány év múlva fejlett kút- és ivóvíz-rendszerű országgá válhatunk. Magát az adminisztrációt az önkéntesség alapjára helyezve és az Internet bevonásával tizedénél is szerényebb összegre lehet visszaszorítani. Ez a MIÉP javaslata, ez az élet parancsa!

A kútkérdésből ki kell zárni azokat a törvényalkotókat, akik nem magyar érdeket szolgálnak. Köztudott, hogy Magyarországon a minisztériumok kezéből immáron harmadik politikai ciklus óta kikerült a tényleges törvényalkotás. A Századvég politikai intézet a törvények kidolgozásának és megfogalmazásának rendszerébe mélységesen beavatkozott, amikor New Yorkban tevékenykedő, magyarul nem beszélő magánszemélyeket úgymond szakértőként vont be. Ezek a szakértők pontosan tudják, hogy Brooklinban mi az ő saját érdekük, ám fogalmuk sincs arról, hogy mi a magyar ember és a magyar nemzet érdeke. Ezért követeljük, hogy a külföldnek való megfeleléssel szakítva kizárólag magyar kis- és középvállalkozások vállalhassanak szerepet ebben az alapvető nemzetpolitikai kérdésben. Sanyargató törvények és rendeletek helyett az Országgyűlés mondja ki, hogy ahol nincs vezetékes víz, ott a fúrt kutak ivóvízként történő felhasználását, fejlesztését és átalakítását, valamint rendszeres laboratóriumi bevizsgálását az állam vállalja. Mindezek mellett az állam a magáncélú vízfelhasználás adómentességét is garantálni köteles mindaddig, amíg az nem az uralkodó kaszt luxus úszómedencéit szolgálja. Ez utóbbinak a progresszív adóztatása alapvető emberiességi kérdés, hiszen egy olyan országban, ahol a lakosság jelentős részének nem jut egészséges ivóvíz, nem lehet kevesek kiváltsága a fürdőmedencékben közpénzen, történő lubickolás.

Végül emlékeztetni kívánunk a KGB 45 pontjára, melynek orosz nyelvű változatát Boleslaw Bierut, egykori lengyel köztársasági elnök dolgozószobájában éppen abban az 1991-es évben találták meg, és hozták le a lengyel Nowy Dzieznik hasábjain, amikor a Magyar Igazság és Élet Pártja még csak a nemzeti ellenállás szerveződő állapotában volt. Az elhibázott rendszerváltás, a kommunista titkosszolgálatoknak való megfelelés ekkorra már nyilvánvalóvá vált, és örökös tiszteletbeli elnökünk, Csurka István az MDF alelnökeként birtokába került a nem nyilvános információknak. Azt is felismerte, hogy a moszkvai KGB-centrum által gyakorolt leigázási alapelvek nem csak a Varsói Szerződésbe tömörített keleti blokkban, így Magyarországon érvényesültek, hanem a globális rend új gazdái, a jelenkori Európai Unió is hasonlóan működik. A nyilvánosság előtt Csurka István fedte fel, hogy Bierut maga is KGB-ügynök volt a háború előtt és alatt, így az íróasztalán talált 45 pont nem csak egy hagymázos terv, hanem maga a véres valóság, ami bebizonyosodott a Magyar Dolgozók Pártja, az MSZMP, majd később az MDF, az MSZP és a Fidesz tevékenységében.

A MOSZKVA 2. 6. 1947: Szigorúan titkos!K. AA/CC 113, Utasítás NK / 003/47. számú utasítás 28. és 29. pontja:

28.) Figyelni kell arra, nehogy az újjáépítés alatt álló vagy az újonnan felépített városokban és lakótelepeken léteznek-e olyan vízvezetékrendszerek, melyek nincsenek rákötve a fő vízhálózati rendszerre. A régi, nem bekötött vízvezetékeket és az utcai kutakat szisztematikusan fel kell számolni.

29.) Az ipari objektumok rekonstrukciója és építése során ügyelni kell arra, hogy az ipari hulladék azon folyókba legyen irányítva, melyek ivóvíztartalékként szolgálhatnak.

A jelenlegi kútszabályozási rendszerben felismerhetjük a KGB egykori tervét, mely egybe vág az Európai Unió, és a Brooklinban "szakértő" izraeli-amerikai kettős állampolgár törvény- és rendeletalkotók szándékával. Mindezek mögött nem nehéz felfedezni a központi vízvezeték-hálózat felügyeletének akaratát, amelyben a mesterséges vegyszerezés, a lakosság ellenálló képességének legyengítése, adott esetben a női és férfi termékenység mesterséges csökkentése, vagy az élet kioltásának lehetősége egybevág a jelenlegi globális hatalom világuralmi terveivel. Mindez csupán összeesküvés elmélet lenne, ha nem igazolnák statisztikai mutatók, a népességcsökkenés, a termékenységi ráta és az élelmiszerben, vízben lévő életesélyt csökkentő, súlyos betegségeket előidéző mesterséges anyagok feltűnően magas aránya. Itt kell keresnünk a jelenlegi természetellenes szabályozás végső okát, és ezért kell a fúrt kutak szabályozásának kérdését sokkal komolyabban vennünk az eddigieknél.

A Magyar Igazság és Élet Pártja követeli a pártállami múlttal való tökéletes szakítást, aminek első jele lehet a vízkérdés megoldása, és követnie kell a privatizációs elszámoltatásnak, a devizahitel csalássorozat megállításának, a nemzeti vagyonleltár felállításának, és az elmúlt hetven év politikusai felelősségre vonásának. A XXI. században ideje van a korszerű változtatásoknak. Nemzeti vízkészletünket a természetellenes folyamszabályozás megszüntetésével, korszerű, de sok évezredes magyar hagyománnyal rendelkező ártéri gazdálkodással, a Duna-Tisza csatornák megépítésével, víztározók létesítésével, a beszántott csapadékvíz-csatornák megtisztításával kell folytatnunk. A MIÉP készen áll az alapvető változtatások részleteinek kidolgozására. Szakértői és támogatói gárdánk érdekelt a nemzeti vízgazdálkodás alapkérdéseinek kidolgozásában. Mindehhez első lépés a kútkérdés újragondolása. Határidő sürget bennünket, legkésőbb 2018 végéig szükséges az alapfilozófia újragondolása, és a magyar embereknek megfelelő szabályozás. A jelenlegi helyzetet Szolzsenyicin írta le legpontosabban, és nekünk ki kell mondanunk, hogy a Szovjetunió és az Európai Unió szocialista aktivistái tökéletesen megfelelnek egymásnak:

"A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más normális, azaz nem kommunista ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret. A kommunista eltorzult lélek. Egészséges szellemű európai ember nem lehet kommunista! Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozgalom érdeke vagy az elvtársak személyes boldogulása kívánja."

A Magyar Igazság és Élet Pártja elvárja a hatalom ideiglenes birtokosaitól, hogy felelősen gondolkodjanak és cselekedjenek. Forduljanak szembe a törvényeket és rendeleteket tollbamondó, diktátumként megfogalmazó eddigi kenyéradó gazdáikkal. Vonják vissza korábbi rendeleteiket, és a magyar társadalom érdekeinek megfelelően alkossanak újat.

Tiszaeszlár, 2018. november 5-én.

Nagy Tibor

a MIÉP elnökeNAGY TIBOR MIÉP ELNÖK OKTÓBER 23-I BESZÉDE

Tisztelt Ünneplő Közönség!

Október 23. nemzeti ünnepeink közül időben a legközelebb esik hozzánk, ezért a legtöbb tanulsággal szolgál számunkra. A Magyar Igazság és Élet Pártja az összes politikai párt közül a legközelebb áll '56 szellemiségéhez annál fogva, hogy - legyünk őszinték egymással - egyedül ránk maradt ez az örökség. Nem szeretnék a rendszerváltás után kormányra jutott különböző politikai pártokkal foglalkozni, mert akárhogy nézzük, lényegüket tekintve valamennyien az MSZMP-ből nőttek ki. Az állampárt 1956-os szabadságharcunk leverőjeként a magyar történelem legkártékonyabb, nemzetpusztító erőszakszervezeteit működtette. Az ávósok, pufajkások és munkásőrök terrorszervezetein túl a titkos megfigyelések, a spiclik, besúgók, tartótisztek és mindenre kiterjedő hálózati rendszerek felszámolása a mai napig nem történt meg. Azok tartják markukban a nemzetgazdaságot, akiket 1956 után megbízható elvtársként választottak ki. Családi és etnikai vérségi szálak meghatározóak, minden esetben a magyarság elnyomására. Nagyon sokszor ezek az elnyomó emberek, hálózatok és szervezetek rejtve, akár nemzeti színű zászlók alatt mutatkoznak. Ha érdekük úgy kívánja, az Árpád-sávos zászlót, vagy a lyukas '56-os zászlót lengetik. Legutóbb április 15-én, az országgyűlési választások után egy héttel történt az meg, hogy az operett-magyarok kivonultak az utcára. Vitték jelképeiket, és hangoztatták jogos sérelmüket a választások elcsalása miatt. Az sem zavarta őket, hogy mellettük az LMBTQ-szervezetek szivárványos zászlaja, vagy a kommunisták sarló-kalapácsos vörös zászlaja lobogott. Még az is előfordult, hogy a nemzeti zászló keveredett a korcsok, a testi, lelki és szellemi elfajzottak jelképeivel. Na, erre a szintre soha nem szabad lesüllyednünk. A Magyar Igazság és Élet Pártja az egyetlen volt a választások után, amely az EBESZ-hez és az ENSZ-hez fordult a magyarországi választások elcsalása miatt. Angol nyelvű tiltakozó levelünk ma is megtalálható a www.miepinfo.hu oldalon. Akkor is hangoztattam, hogy tiltakoznunk kell, de ezt nem tehetjük közösen a nemzet pusztítóival és hóhéraival. Tudnunk kell: aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók. Disznóból pedig épp elég van. Elegendő az Apró-Gyurcsány klánra gondolnunk, amely arra alapozza mai befolyását és gazdagságát - hiszen az ország egyik leggazdagabb famíliájáról van szó -, hogy 1956. október 24-én az állampárt legbelső körének ülésén Apró Antal kért és kapott elsőként tűzparancsot a békésen vonuló és tiltakozó tömeg ellen. Másnap, október 25-én eldördült a Kossuth téri sortűz, melynek felelőseit noha név szerint ismerjük,nem vontak közülük felelősségre senkit. Gondoljátok meg, barátaim: egy gyilkos, tömeggyilkos rendszerből senki nem lett néven nevezve, és megbüntetve. Ez a mi valódi helyzetünk, ezt kell minden erőnkkel megváltoztatnunk. Az igazságtétel nem csak a mi érdekünk, hanem azoké is, akikre egy napon ki kell mondanunk az ítéletet, hiszen a bűnt bűnhődésnek, beismerésnek, megbánásnak és jóvátételnek kell követnie. Ennek hiányában a bűn mindazok fejére száll, akik tehettek volna, de nem tettek, segíthettek volna a bűnösöknek, de nem segítettek végigmenni a bűnbánati úton.

A jelenkori rendszer 1956 leverőiből, azok leszármazottaiból és haszonélvezőiből áll. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a kormányzat tavalyi '56-os ünnepségén 2018. július elsejére ígérte az ügynöklisták nyilvánosságra hozatalát. Ez az ígéret is jelentős szerepet játszott az igazságra vágyó tömegek választások előtti félrevezetésében. Tudjuk mi történt: mondjátok ki, barátaim! SEMMI! Ez a semmi az 1956 utáni mindenkori hatalom erkölcsi szintjének a mérőszáma. Az okokat kutatva hamar rájövünk az összefonódásokra, a személyi, családi és hálózati szálakra, arra a tényre, hogy 1956 leverői azok soraiban is megtalálhatóak, akik önmagukat ma lyukas zászlók lobogtatásával ünnepeltetik. A lyukas zászlóval nem lehet tréfálni, kedves barátaim! A lyukas zászló az állampárti címer kivágását, egyszer és mindenkorra történő jelképes és valóságos elvetését jelenti. Ma azt kell látnunk, hogy sokan titokban, vagy jelképesen visszavarrták azt a Rákosi-Kádár címert a zászlóra, vagy gondolatban a lyuk helyére odaképzelik. A közéletben, a gazdaságban, a kultúrában, a politikában nem történt meg a rendszerváltás. Hazugok azok, akik '56-os lyukas zászlót lobogtatnak, de nem számoltatják el a sortüzek felelőseit, az akasztások vérbíráit, vérügyészeit, hóhérait és haszonélvezőit! Hazugok azok, akik nem készítenek nemzeti leltárt a rendszerváltás óta elrabolt nemzeti vagyonról, és nem veszik vissza elorzott javainkat! Hazugok azok, akik némán tűrik, hogy 1956 hősei és támogatói nyomorogjanak, miközben ők maguk fényűző pompában élnek, és a nemzettől elorzott magánvagyonukat offshore cégekbe, Európán kívüli országokba mentik. Hazugok azok, akik némán nézik, vagy éppen törvényekkel, karhatalommal, készenléti rendőrséggel támogatják a devizahitelesek kilakoltatását. Külön bűnszervezet alakult az állam jóváhagyásával a devizahiteles autók, lakások és házak mélyen áron aluli megszerzésére. És ha megvizsgáljuk, ez a haszonleső kaszt ugyanaz, mint amely 1956 leverésében, a magyar nép kivéreztetésében volt érdekelt.

Alapító elnökünk, Csurka István az Új magyar önépítés című tanulmányában megírta, hogy 1956 óta Magyarországon minden a lényeges kérdések elhallgatására épül. Idézem: "1956 és ami utána következett, a magyar történelem máig fel nem mért, a maga valójában fel nem fogott vízválasztója. A forradalomnak nemcsak hogy a története nincs kellőképpen feldolgozva, hanem történelmi fordulópont jellege sincs kimutatva, s talán még csak megsejtve sem a gondolkodásban. 1945-ben nem szakadt meg a magyar lelkekben a folytonosság tudata. S még akkor is, amikor a nemzet nyakára ültetett bábok elkezdték véres és kegyetlen színjátékukat a politikai porondon, a nemzet belső szervezete, öntudata, ha nem is érintetlen és sértetlen, de valójában ép maradt. S éppen mert ép és lelkében szuverén maradt, tudta véghezvinni 1956 lélegzetelállító, világra szóló csodáját. Felkelt, felegyenesedett, s ha csak két hétre is, de nyilvánvalóvá tudta tenni, hogy ennek a kicsiny darab európai földnek jogos ura, méltó mûvelője, s hogy szavának, jellemének, gondolatainak tisztes helye van az európai népek parlamentjében. S éppen, mert a forradalom ilyen volt, rendkívüli világesemény, az uralmi rendszerek lényegét leleplező rakétafény, mert tragikusan szép és nagyszerű volt, egyszeri és megismételhetetlen, mert egy nemzet élni akarásának utolsó fellobbanása volt, éppen azért, ami utána következett: a bukás, az eltiprás, a magára maradás is végzetes volt. Csak az lehetett. Ilyen fordulat még egyetlenegy történelmi fordulópontján, egyetlenegy szabadságharcának bukása, egyetlenegy háborúvesztése után sem következett be. 1956. november 4-e óta a magyarság nem a saját történelmét éli. A mai magyar élet minden területe, tudathasadásossága, lehetetlensége az évszázadok óta begyakorolt életmentő magatartástól való elfordulásból vezethető le. Ez a fordulat a lelkekben állt be. A magyarság ebben a korszakban hagyott fel évszázados magatartásával, azzal a hovatovább már nemzeti sajátosságnak ítélt ellenállási formával, ami eleddig a fennmaradását biztosította; a passzív rezisztenciával."

Kedves Barátaim! Eddig tartott az idézet Csurka Istvántól, aki szellemében most is köztünk van, és meghatározza lépéseinket, gondolatainkat és cselekedeteinket. A XXI. századi magyar történelem legnagyobb váteszéről van szó, aki előre megmondta, mi fog történni a világban. Akkor beszélt a migránskérdésről, amikor a Soros György-féle bevándoroltatásról még szó sem volt. Beszélt a kísértésről, milyen könnyű pincérnemzetté válni, idegenbe menekülni, és azt is elmondta: a legnehezebb szülőföldünkön magyarnak megmaradni. Tisztában vagyunk azzal, hogy a legnagyobb embereknek is vannak tévedéseik, emberi gyöngéik, ám nem ezekért becsüljük őket haláluk után évtizedekkel. Biztos vagyok abban, hogy Csurka István évszázadok múlva is emlegetni fogják, mert egyetlen volt a rendszerváltás utáni politikai mezőnyben, aki tisztán látott, és máig érvényesen utat mutatott. 1956. október 23-án a műegyetemi ifjúság békés tüntetésével elkezdődött a kommunista társadalmi kísérlet megállítása Magyarországon. Nekünk az a feladatunk, hogy a mai zűrzavaros világban folytassuk ezt a folyamatot. Ne álljunk meg félúton! Ne törődjünk bele a megváltoztathatatlanba! Mindent meg kell változtatnunk ahhoz, hogy e feje tetejére állított világot a talpára helyezzük vissza. Magyarország a mi történelmi örökségünk.

Az '56-ot leverő és felszámoló baloldal a nemzetközi parancsoknak engedelmeskedett, mindig is nemzetellenes volt, velük semmi dolgunk nincs. Óvakodjunk azoktól, akik nemzetegyesítésről beszélnek, miközben a hóhérokat akarják ismét a nemzet nyakára ültetni! Óvakodjunk azoktól, akik hamis célból lengetik '56 zászlaját! Óvakodjunk azoktól, akik ugyan hangoztatják '56 jelszavait, de csak azért, hogy ismét félrevezessenek bennünket! Mindezekből látható, hogy '56 öröksége a rendtétel az országban. Rendet kell tennünk a saját sorainkban. Éppen a 2018-as választás mutatta meg, hogy miközben megtízszereztük a korábbi támogatottságunkat, és elindultunk a növekedés, gyarapodás és visszavétel útján, közöttünk is akadt, aki meghasonlott. A szeptemberi Országos Gyűlésen meghoztuk azokat a döntéseket, melyekkel az új Elnökségünk képes levezényelni és sikerre vinni az előttünk álló európai és önkormányzati választásokat. A Magyar Igazság és Élet Pártja közleményei a www.miepinfo.hu oldalon jelennek meg. Minden más vagy újságírói torzítás, vagy kifejezetten ellenséges ármány. Egységünk a feltétele annak, hogy a 2022-es országgyűlési választásokon megfelelő eséllyel induljunk. Ha az elnökségem elmúlt másfél éve alatt megindult folyamat folytatódik, akkor statisztikai és politikai értelemben is esélyünk lesz ismét bekerülni az Országgyűlésbe. Ezért mindenek előtt rendeznünk kell sorainkat, mert sokkal nagyobb feladat áll előttünk, mint amit politikai párt valaha is vállalt e hazában. A mi pártunk a magyar nemzet pártja, a mi hazánk az 1100 éves Magyarország. Keressük szövetségeseinket politikai és társadalmi szervezetekben. A következő esztendő az 1919-es kommün századik évfordulója, amely során fel kell tárnunk azokat az országfelszámoló törekvéseket, melyeknek következményeit ma is nyögjük, és emlékeznünk kell a Nemzeti Hadsereg felállítására, a történelmi rendtétel folyamatára. Immáron nem vagyunk előzmények és példaképek nélkül. Fel kell vállalnunk a Rongyos Gárda, a Sopront visszaszerző Lajtabánság, a Trianont felülíró Horthy-rendszer, és az 1956 csodáját megharcoló szabadsághősök legjobb törekvéseit, ugyanakkor mindezt XXI. századi körülmények között, a jövő Magyarországát megalapozva kell tennünk. Mindenki társunk ebben, aki a nemzet valódi érdekében cselekszik.

Európa ma szocialista-liberális kormányzás alatt roskadozik, és a jövő évi választásokon minden bizonnyal vissza fog térni a nemzetállamok szövetségéhez, és megvédi határait Ázsia és Afrika betolakodóitól. Ugyanakkor nekünk legnagyobb gondunk a belső migráció, a magyarsággal együtt élni képtelen népcsoportok megfékezése. Mondjuk ki: Magyarország mindig magyar volt, és az is marad! Amely nemzetnek a fiai nem hajlandóak életüket adni a hazáért, az az ország eltűnik a föld színéről. Nincs már vasfüggöny a határon, eltűntek a mozgásérzékelővel ellátott automata golyószórók, melyeket éppen azok a szélsőbaloldali elvtársak telepítettek, akik ma önmagukat demokratáknak nevezik. Ha ők demokraták, akkor mi nem akarunk demokratává válni, pedig nekünk magyaroknak van a világon a legerősebb demokratikus hagyományunk. A szkíta, hun és magyar népek lovasdemokráciája évezredekkel megelőzte a nyugati kísérleteket, úgy, hogy meg is valósította a demokráciát. Bizonyítja ezt történeti alkotmányunk, a Vérszerződés és az Aranybulla minden cikkelye, melyek ma is hatályosak, akárcsak az 1848-as áprilisi törvények, vagy 1956 kommunizmust elsöprő forradalma és szabadságharca. Bennünket senki ne oktasson ki demokráciából, mert azok, akik ma tanítómesternek jelentkeznek, sehol sem voltak, sunyítottak, lapítottak, vagy éppen ellenségeinket szolgálták, amikor megmutattuk a világnak, hogy a magyar a világ leginkább szabadságszerető népe. Jelszavunk a régi: Se nem jobb, se nem bal, keresztény és magyar!

A Jóisten áldja meg 1956 hőseit, mártírjait, és a rájuk emlékező ünneplő tömeget!

HALÁLIPAR

A Magyar Igazság és Élet Pártja az évtizedek óta tartó, és mára tarthatatlanná vált egészségügyi válság nyomán követeli a költségvetés rendszerszintű átalakítását, Kásler Miklós leváltását, az eddig nem létező Egészségügyi Minisztérium felállítását. A Kádár-rendszertől megörökölt félszocialista egészségügyben a globalizmussal való szembesülés jelenti a legnagyobb kihívást. A hatalmas erőforrásokat igénylő innováció hiányában rendszerszintűvé vált az egészségügy haldoklása, amit az állami bérpolitika megerősít.

Az orvosok fizetésébe ma is beletervezik a hálapénzt, ami keveseknek jut. Egy átlagos magyar orvos hatéves egyetemi tanulás és a legalább ennyi szakképzési idő után szembesül azzal, hogy tudását egy BKV-ellenőr szintjén értékeli a társadalom. Mi más ez, ha nem az orvosok tudatos elűzése? Ugyanez a helyzet a nővérekkel. Ők is jelentős arányban idegenbe kényszerültek. Róluk sincs pontos statisztika, mert a központi rendszer, az állami irányítás alatt tevékenykedő Központi Statisztikai Hivatal meghamisítja az adatokat. 2001-ben, az első Orbán-kormány idején kormányrendelet bízta meg a KSH-t a nyugdíjasokra vonatkozó fogyasztói-árindex kiszámításával, ám a valós adatokat az akkor közelgő választások miatt a miniszterelnök nem engedte nyilvánosságra hozni. Ilyen és hasonló ügyek miatt az akkor még kormány-hű Mellár Tamás, a KSH vezetője szembefordult a rendszerrel, és ma már egy kis ellenzéki pártban politizál a közállapotok megváltoztatása érdekében. A rendszer viszont érdemben nem változott. Ma is eltitkolják életünk legfontosabb adatait. A legsúlyosabb válság azt az egészségügyet sújtja, amely a kádári lepusztultságot messze meghaladó válságba zuhant. Ez ma az ország legmélyebb válsága.

A piac törvényeinek érvényesülése nyomán kezelhetetlenné vált a szakemberhiány. Az elvándorlás miatt nem csak a nyolcmilliós vidéken növekedett százas, majd ezres nagyságrendűvé az orvosok hiánya, hanem immáron a fővárosban sincs elegendő háziorvos Angyalföldön, Kőbányán, Kispesten és Újpesten. A Duna, mint Pannónia és Szkítia elválasztója most is működik, mert ugyanazok az orvosok, akik az állami rendszerben toborozzák a betegeket, Budán, a magánrendelőkben nyugati árakon gyakorolják praxisukat keleti gépparkkal és műtéti megoldásokkal.

Aki kilóg a rendszerből, mint Székely László szívsebész, aki a világ legkorszerűbb, vágás nélküli módszereivel egyedülálló eredményeket ért el a vénán keresztül történő szívműtétekben, azt látványosan elbocsátják, jelezve, hogy a műtéti statisztikák nem a legfontosabb mutatói a szakemberek megítélésének. Közben meghalt Székely professzor műtétre váró 55 éves betege, ami mellett országosan százak és ezrek halnak meg értelmetlenül rendszerhiba és megfelelő irányítás hiánya miatt.

Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszter - mint az intézmény megnevezéséből is kiderül -, se nem egészségügyi, se nem oktatási miniszter. Mindkét terület teljes embert és pontos jövőképet, kidolgozott átalakítási tervet igényel. Ennek hiányában marad az embertelen "emberi erőforrás" megnevezés, és az emberek erőforrásként, azaz gépként, rabszolgaként, igavonó emberállatként kezelése. Ha nincs emberség, csak haszonkeresés az erőforrás kárára, akkor tömegesen pusztul a magyar. Milliószámra halnak meg olyan betegek, akik egy jobban működő rendszerben még évtizedekig élhetnének. A "humán erőforrás krízis" - ahogyan kormányzati berkekben a válság egyik tünetét nevezik - megoldásra vár. A megoldáshoz alkalmas vezetőkre van szükség, nem csak a minisztériumok élén, hanem az egész kormányzatban. Ilyen súlyos válság esetén elvárható, hogy Áder János köztársasági elnök megszólaljon, és ne csak a brazíliai esőerdőkért, hanem a magyar emberekért is aggódjon. Nem véletlen, hogy a kormány nem hozza nyilvánosságra a halálipar statisztikáit, mert ha az megtörténne, az egész politikai rendszert elsöpörné kormányostul, ellenzékestül.

Megfelelő vezetés hiányában jönnek a percemberek. Nagy Anikó, a most leváltott egészségügyi államtitkár eleve nem tett semmit a rendszerszintű gondok megváltoztatása érdekében, csupán élvezte kivételes helyzetét és hatalmát. Kongresszusról kongresszusra járt, négy hónapos működése nagyobb részét idegenben töltötte. Most ott tartunk, hogy komoly szakember nem vállalja az államtitkári posztot sem, az egészségügyre szánt források hiányában. Hiába kereste meg Kásler miniszter Cserháti Pétertől kezdve a szakma legkiválóbbjait, senki nem akar az összeomlás részese lenni. Hátramaradtak viszont a szerencselovagok, a küldött, vagy ültetett emberek, a más területekről érkező ejtőernyősök. Fábián Attila, az Egészségbiztosítási Alap vezetője úgy került az ország egészségügyének egyik legfontosabb székébe, hgyo nem volt egészségügyi vezetői tapasztalata. Fábián korábban városfejlesztéssel és kultúrával foglalkozott, az egészségügyben legfeljebb kezdőnek nevezhető.

A Magyar Igazság és Élet Pártja, mint a legnagyobb parlamenten kívüli nemzeti ellenzék, a magyar nemzet megmaradása és jövője érdekében követeli az egészségügy rendszerszintű átalakítását, az egészségügyi források XXI. századi szintre emelését, az állami korrupció megzabolázását, az ellopott nemzeti vagyon visszavételét, és az elkerülhetetlen személyi döntések meghozatalát. Az egészségügyi dolgozók bérrendezése első lépése az átalakításnak. A MIÉP nemrég megválasztott új elnöksége kidolgozta az egészségügyi vészhelyzet felszámolásának nemzeti programját. Haza kell hozni az orvosokat, nővéreket, és hozzá kell kezdeni minden magyar beteg gyógyításához. A halálipar bezárása és a kartellben dolgozó kormány-ellenzék leváltása alapvető lépés, amihez a társadalom felvilágosítása, a valódi egészségügyi és halálozási adatok nyilvánosságra hozatala szükséges. A MIÉP egészségügyi szakkollégiuma készen áll a valódi adatok feldolgozására, megismertetésére, és jelenidejű átalakítás megkezdésére.

Tiszaeszlár, 2018. október 12-én.

Nagy Tibor

MIÉP elnök


Közlemény

a választási pénzek felhasználásáról

A Magyar Igazság és Élet Pártja Elnöksége megtárgyalta a 2018-as Országgyűlési Választások költségeinek kérdését. A feltételekkel elérhető állami támogatást a párt nem kívánta felhasználni, mert a korábbi eredmények alapján várható volt, hogy az 1 százalékos küszöb átlépése hosszabb előkészítő munkát igényel, és tetemes többletterhekkel jár. A pártlista állítás után megkapott 305.000.000 forintot komoly áldozatvállalással, másfél millió forintnál nagyobb banki kezelési költség és kamat megfizetésével a párt visszafizette az államnak.

Egyéni képviselőink az Elnökség tájékoztatása alapján tudatában voltak helyzetüknek, ezért nem javasoltuk számukra az egymillió forintos kampánypénz felvételét és felhasználását, hiszen senki nem volt a pártban, akinek a törvényben meghatározott szigorú feltételek mellett esélye lett volna szabályos felhasználás mellett a feltételként szabott eredmény elérésére.

Mindezek ellenére akadt néhány képviselő-jelölt, aki az Elnökség javaslata ellenére felvette az egymillió forintos egyéni kampánypénzt. Számukra az Elnökség felszólítást ad az egymillió forint és járulékos költségei állami számlára történő hiánytalan visszafizetésére. A MIÉP Elnöksége a fizetést nem teljesítők ügyét a Becsületbíróságnak adja át. A Becsületbíróság a visszafizetésig felfüggeszti az érintettek párttagságát, és megállapítja pénzfelhasználás és az esetleges sikkasztás következményeit.

A továbbiakban, ha a visszafizetés nem történik meg, a MIÉP rendőrségi feljelentést tesz, aminek következménye bírósági és végrehajtási eljárás. Mindennek költsége többszöröse lehet a felvett összegnek, ezért a MIÉP Elnöksége minden érintettet felszólít a törvényes út betartására.

Tiszaeszlár, 2018. május 20.

MIÉP Elnökség


Kedves Barátaim!

A mögöttünk lévő Országgyűlési Választásokon való szereplésünket akkor tudjuk folyamatában értékelni, ha összevetjük a korábbi adatokkal. A MIÉP a legjobb eredményét húsz évvel ezelőtt, 1998-ban érte el, akkor 5,64 század százalékkal kerültünk be a Parlamentbe.

Ezt követően az ismert okok miatt folyamatos lejtmenet következett, 2002-ben még kaptunk 257430 szavazatot, ám a Jobbikkal való közös lista, majd Csurka István halála megrendítette a pártot.

2010-ben már csak 2345 szavazatot kaptunk, országos listát nem állítottunk.

2014-ben jött el a mélypont, amikor országos listát nem tudtunk állítani, és az is jelezte a mély válságot, hogy a MIÉP közös listán indult a Kisgazda Párttal, mert önállóan már semmire nem volt képes. A számokból látható, hogy mindig rosszul döntött a pártvezetés, amikor más párttal állított közös lista mellett állt ki.

2014-ben 2054 szavazatot értünk el, ami 0,04 (nulla egész nulla négy század) százalékot tett ki. Annyira kevés szavazatot még soha nem kaptunk, mint négy éve.

Ilyen előzmények után vettem át a párt vezetését 2017 tavaszán. Most 2018-ban országos listán 8712 szavazatot kaptunk, ami 0,15 század százalék, egyéni jelöltjeinkre 6897 szavazat érkezett, ami 0,13 század százalék. Választóink összesen 15609 ikszet húztak be, ami 0,28 század százalékot tesz ki. Tessék összehasonlítani a 2054-et a mostani 15609-cel, hogy valós képet kapjunk.

Sokan elszomordtak ettől az eredménytől, és bevallom, magam sem vagyok elégedett. Reménykedtünk abban, hogy legalább az egy százalékos küszöböt elérve állami támogatást kapunk, és magasabb szinten tudjuk újraszervezni a Magyar Igazság és Élet Pártját. Nem sorolom távolabbi céljainkat, az öt százalékos parlamenti küszöböt, melynek átlépésével akár a mérleg nyelvévé válhatunk. E céljainkból a mostani adatok ismeretében egy jottányit sem engedünk, ám azok eléréséhez sokkal többet kell dolgoznunk. Nem csak kampányidőszakban, hanem most, az új ciklus kezdetén azonnal el kell kezdenünk a felkészülést. Előttünk van az önkormányzati választás, az európai parlamenti választás, és belátható távolságra került a 2022-es Országgyűlési Választás.

Tudjuk mindannyian, hogy egy vasúti szerelvény megmozdításához kell a legtöbb erő. A folyamatos sebesség fenntartásához már sokkal kevesebb kell, és a gyorsításhoz sem szükséges annyi, mint a legelején, amikor még állt a mozdony. A mi mozdonyunk túl van a legnagyobb erőfeszítésen, megmozdult a kocsisor, bár sokszor még egymást meglökve és visszarántva halad. A 2014-es mélyponthoz képest elmozdultunk, annak a 7,6-szeresét teljesítettük.

Nyilvánvaló, hogy nagyságrendet kell váltanunk. Korábban század százalékban mértek bennünket, most tized százalékokon állunk. Nem ígérhetek csodákat. Ahhoz, hogy előrelépjünk, a jelenlegi eredményünket meg kell tízszereznünk, és még akkor sem leszünk a parlamenti küszöbnél, ami újabb erőfeszítést követel.

Verítéket és könnyeket ígérhetek nektek ahhoz, hogy előrébb jussunk. Én magam készen állok arra, hogy ezt a küzdelmet megvívjam, ha mellém álltok, és vállt vállhoz vetve együtt küzdünk. A médiaterror falának áttöréséhez új módszereket kell bevetnünk. Nem politizálhatunk a négy fal között egy olyan világban, amikor politikai ellenfeleink a tömegmédia uralásával minden lakásba betörnek, és ott a házi oltár, a televízi napi négy-hat órás bámulásával a tömegek véleményét befolyásolják.

Az új módszerek kidolgozását elkezdtük. Ki kell mennünk az utcára, meg kell találnunk azokat a helyeket, ahol nagy tömeget vagyunk képesek elérni. Figyelmet kell szentelnünk az Internet, a mobiltelefonok világának, a fiatalok és a középkorúak új szokásainak. Mindenek előtt hitelesnek kell maradnunk. Nem követhetjük el azt a hibát, ami hajdani radikális párttársunk vesztét okozta, amikor a hatalommal való szembenállás során még a szemkilövetővel, a ferde hajlamúakkal, vagy a kétfarkúakkal is képesek voltak együtt tüntetni. Önállóságunkat, nemzeti elkötelezettségünket minden körülmények között meg kell őriznünk. Most még kevesen vagyunk, de miénk a magyar igazság. Küzdjünk azért, hogy miénk legyen a magyar élet!

Nagy Tibor

elnök


Kedves Barátom!

A 2018-as Országgyűlési Választásokon kifejtett szorgalmas és áldozatos munkádért köszönetet mondok, mert tudom, hogy nagyon sokat tettél a Magyar Igazság és Élet Pártja megismertetéséért. A választási eredményt sok szempontból fogjuk a következő hetekben értékelni, annak érdekében, hogy a megkezdett úton továbblépjünk. A 2014-es adatokhoz képest tízszer nagyobb szavazati arányt értünk el összesen 14.775 listás és egyéni szavazattal, ugyanakkor elmaradtunk attól a remélt várakozástól, hogy a központi költségvetésből állami támogatást nyerjünk. A befektetett idő, munka, pénz, energia és fáradság tudatában minőségi változáson kell átmennünk ahhoz, hogy az előttünk álló feladatoknak megfeleljünk. Nyakunkon a 2019. évi Önkormányzati Választás, az Európai Parlamenti Választás, és horizontunkon a 2022. évi Országgyűlési Választás, melyek sikere rajtunk múlik.

Az idei szereplésünkkel sikerült a Parlamenten kívüli legerősebb nemzeti párttá válnunk, ami számos harsány, ám lényegesen rosszabbul teljesítő párttal összevetve kiinduló pont a továbbiakhoz. Elsődleges célunk a párttámogatás, utána a parlamenti küszöb átlépése, amivel elérhetjük a hajdani 1998-as MIÉP támogatottságát, a továbbiakban pedig a mérleg nyelvévé válás vezet bennünket a nagypolitika felé. Mindehhez kitartó és szorgalmas helyi munkára van szükség, amit Tőled megtapasztaltunk, ugyanakkor azt is látjuk, hogy további tagoknak, támogatóknak, szakértőknek, segítőknek a bevonása elkerülhetetlen. Ebben is várom segítségedet, hiszen környezetedben Te látod legpontosabban, hogy mik a növekedés feltételei, elvárásai és lehetőségei.

Sokan panaszkodtak az országos léptékű választási csalássorozatra, melynek egyik komoly szenvedői vagyunk. Újfehértón például azért érvénytelenítették a leadott, és utána számon kért szavazatainkat, mert az összesítésnél ismeretlenek által gyártott és szavazóurnába helyezett fénymásolt és kitöltött szavazócédulákat azonosítottak, ami folytán minden párttól arányosan elvettek szavazatokat, és ezzel bennünket a nullára szorítottak le. Az ilyen és hasonló helyi visszaéléseken túl a területi összesítésnél és az országos szavazatszámlálásnál is csalások történtek, amiért egyedül mi, a MIÉP fordultunk nemzetközi szervekhez. A diplomáciai szervezeteknél kezdeményezzük a rendszer szintű választási csalás megállapítását és a következtetések levonását.

Készülve az előttünk álló feladatokra Helyzetértékelő Tanácskozásokat tartunk országszerte, megerősítve azokat akik velünk vannak, és terjeszkedve a szűz területeken, ahol nem is hallottak rólunk. A médiában az elmúlt nyolc évben öt perc jutott számunkra, miközben a külföldi hátterű pártalakulatoknak naponta akár több órányi médiafelület jut. A médiahelyzet megváltoztatása nincs a hatáskörünkben, ám valamennyien tudunk tenni azért, hogy az átlagember tájékozódjon az antidemokratikus feltételekről, a csalásokról és mesterséges torzításokról. A média arányosabb használata olyan cél, amit nem kampányidőszakban, hanem most, azonnal el kell kezdenünk. A korábbi évtizedek diktatórikus rendszeréhez képest a közösségi média, az Internet és a civil kezdeményezések már nincsenek olyan komoly cenzúra alatt, ezért alulról kell kezdenünk az építkezést.

Számítok Rád a jövőben, és bízom abban, hogy a század százalékról tized százalékra lépés nem vette el a küzdőkedvedet. Ha ilyen ütemben haladunk, akkor van remény céljaink elérésére, ám ehhez meg kell tízszereznünk az erőnket. Hívlak és várlak a személyes alkalmakra, levélben várom észrevételeidet és javaslataidat.

Tiszaeszlár, 2018. április 21.

A szebb jövő reményében:

Nagy Tibor

MIÉP elnökKÖZLEMÉ
NY

A Magyar Igazság és Élet Pártja a 2018-as országgyűlési választásokon 14.775 szavazattal a legnagyobb parlamenten kívüli nemzeti párttá vált. A négy évvel korábbi eredmények megtízszerezése összefüggésben van a párt szerkezetében történt változásokkal, a kilenc hónappal korábban történt elnökváltással és a nosztalgiapártból aktív politizáló, érdekképviselő párttá alakulással. Ugyanakkor nem lehetünk elégedettek ezzel az eredménnyel, mert a nemzetrontó erők, mint a Kádár-diktatúra állampártjának jogutódja, az MSZP és szatellit-pártjai, DK, Együtt, stb., valamint az elmúlt években Soros György pénzén alakult nemzetpusztító pártok, a Momentum, LMP és társaik a beléjük fektetett mérhetetlen pénz révén túlságosan megerősödtek, és ez közvetlen fenyegetést jelentenek a Magyar Nemzetre.

A Fidesz-KDNP, Jobbik, MSZP, LMP, DK és társaik, tucatnyinál kevesebb pártból álló politikai elitet képeznek, az ország minden erőforrását uralják, és egységesen lépnek föl a parlamenten kívüli erők kiszorításáért. Liberális kartellben működik a jobb-bal szövetség a nemzeti radikalizmus kiszorítása érdekében. A Magyar Igazság és Élet Pártja a parlamenten kívüli nemzeti pártok szószólójaként követeli az igazságtalan választási feltételek és a totális médiacenzúra felszámolását. Az elmúlt nyolc évben a MIÉP-nek összesen öt perc jutott a Magyar Televízióban, és ugyanennyi a közszolgálati rádióban, miközben a bevándorláspárti nemzetfelszámoló erők rendezvényeiről gyakran élő közvetítésben számolt be a média, és jelöltjeik napi rendszerességgel jelentek meg a stúdiókban. Az esélyegyenlőtlenség arányait tekintve százezres és milliós nagyságrendben mérhető a mesterségesen létrehozott százalékbeli különbség, ami jelzi a médiaviszonyok kiegyensúlyozatlanságát, a napi gyakorlattá vált törvénytelenséget és igazságtalanságot. A MIÉP médiakutató csoportja már dolgozik az aránytalanság pontos kimutatásán, miután a közpénzből fenntartott intézmények ezt a feladatot elmulasztják, és a tényleges okokat évek óta szőnyeg alá söprik, feladva a pártatlanság, függetlenség és kiegyensúlyozottság törvényben meghatározott követelményeit.

A Magyar Igazság és Élet Pártja a 2014-es eredményei megtízszerezését és legnagyobb parlamenten kívüli nemzeti párttá válását annak köszönheti, hogy a kampány során különös figyelmet fordított a pusztuló vidékre, és hangot adott a falurombolás megállításának, továbbá kezdeményezte a közös érdekérvényesítést, a kistelepülések önkormányzatainak összefogását. Ennek nyomán Nagy Tibor tiszaeszlári polgármester, a MIÉP elnöke levelet kapott Orbán Viktor miniszterelnöktől, melyben azt írja: "A választási kampány során egyes politikai pártok olyan rémhíreket terjesztenek, hogy a kormány a kistelepülési önkormányzatok megszüntetésére készül. Ez álhír, és egyáltalán nem felel meg a valóságnak. Személyesen is fontosnak tartom, hogy minden kistelepülés megőrizze az önállóságát. Ezt támogattam eddig is, és ezt fogom támogatni a jövőben is." Ezt a személyes hangú levelet a miniszterelnök aláírásával tényleges ígéretnek vesszük az elmozduláshoz, a vidékpusztítás megállításához, a mérhetetlen esélyegyenlőtlenség csökkentéséhez.

Ahogy a MIÉP negyed évszázad alatt történelmi párttá tudott válni, mert betagozódott a Magyarság félezer éves szabadságküzdelmébe a Hunyadiak, Zrínyiek, Rákócziak, Kossuth, az 1920-as és 1956-os nemzetmentők küzdelmébe, és korunkban a Magyar Nemzet hosszú távú alapérdekeit egyedüliként fogalmazta meg programjában, úgy a jövőben is a politika alakítójaként törekszik a politika fölötti nemzeti érdekképviseletre. A választásokon több mint ötven párt, döntő részben nemzeti gondolatokkal tagolta szét a parlamenten kívüli erőket. A MIÉP minden résztvevő számára javasolja a következtetés levonását és az erők egyesítését. Nyilvánvaló, hogy nincs szükség több száz eredménytelen pártra, és a számokból az is kiderül, ha a kispártok feladják önzésüket, együtt képesek olyan erővel fellépni, amely a már ma is a legnagyobb pártok tucatnyi élbolyba tartozó MIÉP-en keresztül országosan bele tud szólni a Nemzet ügyeibe.

Hosszú az út a nemzeti sors alakításáig, ám ebben a küzdelemben nem fáradhatunk el. A kampány során vállalt emberfölötti munkáért tagjainknak, aktivistáinknak és segítőinknek, mindenek előtt választóinknak köszönetet mondva most azokat a választópolgárokat szólítjuk meg, akik eddig ezerféle úton reménykedtek a változásban. A változás akkor kezdődik majd el, ha a nemzeti erők egy pártot, egy televíziót, egy újságot, egy népakadémiát, egy magyar kör országos hálózatot fognak támogatni. Mindenkit kérünk a csatlakozásra, Nemzetünk felemelésére. Az eredmények ismeretében annak örüljünk, hogy a legpusztítóbb nemzetellenes erők és a felelőtlen haszonkeresők nem jutottak kormányzati pozícióba, így a továbbiakban is hiteltelenségük felmutatása, szavazóik megvilágosítása és a nemzeti szavazótábor bővítése a legfontosabb feladatunk.

Isten óvja Magyarországot!

Tiszaeszlár, 2018. április 9-én.

Nagy Tibor

MIÉP elnök 


KÖZLEMÉNY TUSVÁNYOSRÓL,

AZ ELTUSSOLÁS SZÍNHELYÉRŐL

A Magyar Igazság és Élet Pártja szomorúan veszi tudomásul, hogy Magyarország kormánya kiszolgáltatja Hazánkat a velünk legellenségesebb három népcsoportnak, a zsidóságnak, a cigányságnak és a románoknak. Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi ámokfutása a jeruzsálemi siratófalnál kezdődött. Ugyanott elmondott korábbi imája beteljesüléséről nyilatkozott a népirtó izraeli médiának, és ezzel kiírta önmagát az őshonos keresztény magyarság soraiból.

Ahogy egy évvel ezelőtt, Netanjahu látogatásán felhívtuk a figyelmet arra, hogy a gyarmattartó zsidó állam vezetője azzal a feltétellel engedélyezte Orbán 2018-as újraválasztását, ha újabb félmillió zsidó magyar állampolgárságát segíti elő a budapesti kormányzat, úgy most is figyelmeztetnünk kell a cenzúrázott közvéleményt: újabb félmillió zsidó honosítása végletesen tönkreteszi a magyar népességet. Az etnikai arányok, és a vele járó gazdasági viszonyok természetellenes megváltoztatása ellentétes az ENSZ alapokmányával, a nemzetközi szerződésekkel, és mindenek előtt Magyarország történelmi hagyományaival. A MIÉP követeli a Netanjahu-Orbán paktum nyilvánosságra hozatalát, és népszavazásra bocsátását, majd a felelősök számonkérését és az eredeti állapot helyreállítását.

CIGÁNYKÉRDÉS

A Fidesz kormányzat az elmúlt évek során annyi pénzt költött a cigányságra, amiből az egész országot újra lehetne építeni, még sincs nyoma. Egyetlen fillér segítség nem jutott el a legnehezebb sorsú cigány családokhoz. A segély-póráz semmi más célt nem szolgál, mint a választásokon fillérekért mozgósítható cigány-tömeg ipari szintű gyártását. Ki kell mondanunk: a magyarság ellen biológiai fegyverként bevetett cigányság előnyöket élvez a munkaerő piacon, ahol dologtalanul is hatalmas segély-összegekhez jut a magyarok keresetének elvonásaiból. A cigányság előnyt élvez a bíróságokon, ahol a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetői is Wellness-börtön ellátást, érzékenyítő tanfolyamokat, és végső soron a bűnözésbeli komolyabb jártasságot szereznek. Az Orbán-kormány cigány-politikáját, a "cigányszaporítóként" elhíresült Balogh Zoltán dolgozta ki, az államfői kegyelem révén börtönkerülő cigány-vezetőkkel, Farkas Flóriánnal és társaival. A kézi vezérlés alatt működő rendőrség, ügyészség és bíróságok sorra engedik vissza a társadalomra Szögi Lajos tanár úr, Marian Cosma és számtalan jó magyar ember gyilkosait. A cigányságnak biológiai fegyverként az a szerepe, hogy szülőföldjén ellehetetlenítse, és annak elhagyására kényszerítse a magyart. E nemtelen politika következménye, hogy egymillió fölé emelkedett az idegenben munkavállaló, gyermekeit ott iskoláztató magyarok száma. A Magyar Igazság és Élet Pártja követeli a nemzetpusztító törvénykezési gyakorlat megállítását, a törvényes rend helyreállítását és a cigányságot meg nem illető kedvezmények, segélyek, egyéb juttatások eltörlését!

ROMÁN KÉRDÉS

A MIÉP szomorúan vette tudomásul, hogy Orbán Viktor tusványosi beszédében az Erdélyt száz éve elszakító gyulafehérvári román gyűlésről mindössze annyit mondott: "a magyaroknak azon nincs mit ünnepelni."

Orbán Viktornak kötelessége kimondani, hogy az 1918. december 1-jén megtartott gyulafehérvári román gyűlés nem volt hivatva dönteni Erdély sorsáról. Apáthy István kormánybiztos 1918. december 22-én a kolozsvári magyar nemzetgyűlésen kijelentette:

Ezen a területen csaknem négymillió nemrománnal szemben csupán 2.980.186 román él. Ezeknek a velük szemben álló többség felett nincsen joguk határozni."

Orbán Viktornak kötelessége lenne megosztani a magyar és román nyilvánossággal a száz évvel ezelőtti etnikai arányokat. A számokból kiderül, hogy kevesebb, mint hárommillió román kívánta elvenni négymillió őshonos polgár szülőföldjét, és ezen 2018-ban nem sajnálkozni kell, hanem számon kérni a világhatalmaktól és a román államtól a Wilson-i pontok alapján megígért kulturális, vallási, etnikai és területi autonómiát. A mai Romániában alkotmánymódosítással kívánják betiltani az autonómia említését. Csillagszórókat minősítenek bombának Beke István és Szőcs Zoltán perében, akikkel kapcsolatban szintén néma maradt a miniszterelnök. A román kérdés megoldatlansága súlyos helyzetbe hozta az Erdélyben túszként fogvatartott, mára kétmillió alá csökkent magyarságot, és egyben precedenst teremtett a felvidéki és délvidéki sanyargatásra, beolvasztásra, és mindazokra a népirtásokra, melyeket elhallgatnak előlünk.

A Magyar Igazság és Élet Pártja követeli Erdély elszakításának századik évfordulóján a valós tények, számok és adatok nyilvánosságra hozatalát. Mindennek eltussolásában a budapesti kormányzat felelőssége a legnagyobb, hiszen a magyar társadalom az állami felügyelet alatt álló köztévében és a teljes cenzúrázott médiában nem találkozhat az igazsággal, így annak sincs tudatában, mi a teendője a századik évfordulón. Tusványos ezzel az eltussolás szinonimájává vált. A MIÉP egységes nemzetgyűlésre hívja fel a magyarságot a 100. évfordulóra adott méltó válaszként. Szabadságot, önrendelkezést és teljes függetlenséget követelünk elszakított nemzetrészeinknek!

Tiszaeszlár, 2018. augusztus 2-án

Nagy Tibor

a MIÉP elnöke


ANNOUNCEMENT

The presidency of the Party of Hungarian Justice and Life (MIÉP) turns to international electoral observers, to the European Union, the UN Security Council and the OSCE, due to the governmental national-level fraud on the 2018 parliamentary elections. The presidency of the MIÉP states that the Orbán government has lost its legitimacy with the central election fraud, and it cannot be remedied by correcting the partial results of certain zones. The MIÉP declares together with the leaders and the members of the joining national parties and organizations - the Betyársereg, the Strength and Determination, the Hungarian Guard and the National Motorists - and with further 56 national organizations: new parliamentary election is required in Hungary, with the assistance of an independent international expert panel and not the government's side.

The intervention in the central computer system, which lasted for more than three hours, has caused public outrage throughout the country, especially because it was incorrect to refer to the electoral law. It is not possible to refer legally to a queue in some voting districts, as the National Electoral Office has done because such a clause was not included in the electoral law. The explanation of the Electoral Office was wrong and, in the meantime, the staff of the MIÉP in the central building informed the Party presidency that the information about the failure of the computer system and the collapse of the Internet system was untrue. Several sources have confirmed that four "professionals" who called themselves "IT specialists" have intervened into the central computer system, so the media's live coverage of the long queues was a pre-planned election manipulation, and the false explanation of a yet-secret intervention.

Preventing the disclosure of the election's partial results is the worst election fraud, to which thousands of cases are attached which have become known nationwide, and should be investigated in even greater numbers. All this becomes a nationally-organized African and South American-type fraud.

In the wide world, electoral fraud has a special science that was first used in Hungary at system level with the Ron Werber's pre-planned fraud in the 2002 elections.

Fidesz has subsequently become acquainted with a wide range of international instruments to unlawfully influence the elections. After coming to power in 2010, the Act XXXVI of 2013 was created at system level, and all changes were made for the victory of the governing party, specifically at the disadvantage of the opposition. The redrawing of the boundaries of the voting districts as a tendency and the related changes themselves have violated the basic principles of the law:

a) preserving the cleanness of the elections,

b) voluntary participation in the electoral process,

c. equal opportunities between the candidates and the nominating organizations,

d. facilitating the exercise of the rights of disabled voters,

(e) bona fide and proper exercise of the rights,

(f) publicity of the electoral procedure.

Unlike the directly proportional electoral law of Great Britain and many countries, the Hungarian Electoral Law was twisted so much in 2018 that a further 20 percent distortion was created in excess of the two thirds from the false results of 48 percent for the benefit of the governing party and at the disadvantage of the opposition and the non-parliamentary parties. This was accompanied by many primitive local interventions, in a number of voting districts, the voting papers with the lists were written for the benefit of the government side without exception, and many explorations show chain-voting, bribery with money and food and systematic travel of voters, living abroad, by the Fidesz.

When the presidency of the Party of Hungarian Justice and Life determines that after the system-wide fraud of the elections there is no chance of self-correction, and when the power stalemate is reached, extraordinary measures are needed to restore the legitimate order. In light of the fact that the legitimacy of the opposition parties is also highly questionable, since almost all of them are party-state imperial terrorist parties, and the straight-line successors of the MSZMP (Hungarian Socialist Workers' Party).

In this situation, the lawful exercise of public authority is impossible in Hungary. International observers and law enforcement are needed.

The Party of Hungarian Justice and Life is aware of the fact that the United Nations, as the main advocate of forced immigration and species mixing, is not capable of creating the purity of the elections in itself, therefore, we demand the establishment of an international special committee, in which all UN Security Council members should delegate members, experts, and inspectors proportionally to hold the inevitable legitimate election, until the order is restored.

Accordingly, we demand the immediate involvement of diplomatic and electoral experts from Bolivia, Ethiopia, the Netherlands, Kazakhstan and Sweden as temporary members until the end of 2018, in addition to the experts from the permanent members of the United Nations such as the United States of America, the United Kingdom, France, China and Russia. During the transitional period, for the sake of the smooth functioning of the public order and the state organs, it is necessary to set up a transitional expert government until the restoration of the legitimate order, with the involvement of the ten parliamentary and extra-parliamentary parties, including the Party of Hungarian Justice and Life.

Tiszaeszlár, 12th April, 2018

Tibor Nagy

President of the MIÉP


KÖZLEMÉNY

A Magyar Igazság és Élet Pártja Elnöksége a 2018-as országgyűlési választások kormányzati országos szintű elcsalása miatt a nemzetközi választási megfigyelőkhöz, az Európai Unióhoz, az ENSZ Biztonsági Tanácsához és az EBESZ-hez fordul. A MIÉP Elnöksége megállapítja: az Orbán-kormány a választások központi elcsalásával elveszítette legitimitását, és azt egyes választási körzetek részeredményeinek korrekciójával már nem lehet orvosolni. A MIÉP a hozzá csatlakozó nemzeti pártok és szervezetek, - Betyársereg, Erő és Elszántság, Magyar Gárda, Nemzeti Motorosok - vezetőivel és tagságával, valamint további 56 országos nemzeti szervezettel közösen kijelenti: új országgyűlési választás kiírására van szükség Magyarországon, immáron nem a kormányoldal, hanem független nemzetközi szakértői gárda közreműködésével.

A központi számítógép-rendszerben több mint három órán keresztül történt beavatkozás az egész országban közfelháborodást keltett, különösen azért, mert hamis volt a választási törvényre való hivatkozás. A néhány szavazókörzetben sorban állókra ugyanis nem lehet törvényesen hivatkozni, ahogy azt az Országos Választási Iroda tette, mert ilyen kitétel nem szerepel a választási törvényben. Hamis volt a Választási Iroda indoklása, és időközben a MIÉP-nek a központi épületben tartózkodó munkatársai arról is tájékoztatták a párt Elnökségét, hogy valótlan a számítógép-rendszer leállásáról, az internetes rendszer összeomlásáról szóló hír. Több forrás megerősítette, hogy a központi számítógép-rendszerbe négy önmagát informatikusnak nevező "szakember" avatkozott be, így a média élő tudósítása a kígyózó sorokról, egy előre megtervezett választási manipuláció és a máig titkolt beavatkozás hamis indoklása volt.

A választási részeredmények nyilvánosságra kerülésének megakadályozás a legsúlyosabb választási csalás, amihez országosan több ezer ismertté vált, és még nagyobb számú kivizsgálásra váró eset csatlakozik. Mindez egy országosan megszervezett afrikai és dél-amerikai típusú csalássá állt össze. A nagyvilágban a választási csalásoknak külön tudománya van, amit Magyarországon rendszer-szinten a Ron Werber-féle előre megtervezett csalással a 2002-es választásokon alkalmaztak először. A Fidesz ezt követően ismerkedett meg a választások törvénytelen befolyásolásának széles nemzetközi eszköztárával. A 2010-es hatalomra kerülés után immáron rendszer szinten történt a 2013. évi XXXVI. törvény megalkotása, immáron minden változtatást a kormánypárt győzelme érdekében tettek, kifejezetten az ellenzék kárára. A szavazókörzetek határainak tendenciózus átrajzolása és a hozzá tartozó módosítások önmagukban megsértették a törvény alapelveit:

a) a választás tisztaságának megóvása,

b) önkéntes részvétel a választási eljárásban,

c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között,

d) a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése,

e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,

f) a választási eljárás nyilvánossága.

A Nagy-Britanniában és számos országban működő egyenesen arányos választási törvény helyett addig csűrték-csavarták a magyar választási törvényt, hogy 2018-ban 48 százalék hamis eredményből kétharmadot meghaladó további húsz százalékos torzítás született a kormánypárt javára, az ellenzék és a parlamenten kívüli pártok kárára. Mindehhez a legprimitívebb helyi beavatkozások tömege társult, több szavazókörzetben a listás szavazócédulákat kivétel nélkül a kormányoldal javára írták, számos feltárás mutatja a láncszavazás, a pénzzel, élelmiszerrel történő megvesztegetés, valamint a külföldön élő szavazók rendszer-szintű, a Fidesz szervezésében történt utaztatását.

A Magyar Igazság és Élet Pártja Elnöksége amikor megállapítja, hogy a választások rendszer-szintű elcsalása után nincs esély az önkorrekcióra, akkor a hatalmi patthelyzet beálltával a törvényes rend helyreállításáig rendkívüli intézkedést követel. Tekintettel arra, hogy az ellenzéki pártok legitimitása erősen megkérdőjelezhető, hiszen a pártállami egyeduralkodó terrorpárt, az MSZMP egyenes ági jogutódai, az MSZP és a DK, valamint szatellit Soros-pénzből fenntartott társaik, az LMP és Momentum, továbbá a Simicska Lajos által ellopott állami pénzből kampányoló, ezért az Állami Számvevőszék által 660.000.000 forinttal elmarasztalt Jobbik nem jelent törvényességi ellensúlyt a visszaélő hatalommal szemben. Ebben a helyzetben a közhatalom törvényes gyakorlása Magyarországon lehetetlen. Szükség van nemzetközi megfigyelőkre és rendfenntartókra.

A Magyar Igazság és Élet Pártja tisztában van azzal, hogy a szélsőségesen liberális, szocialista irányítás alatt lévő Európai Unió, és a kényszerített bevándorlás és fajkeveredés legfőbb szószólójaként tevékenykedő Egyesült Nemzetek Szövetsége önmagában nem alkalmas a választások tisztaságának megteremtésére, ezért nemzetközi különbizottság felállítását követeljük, melybe az ENSZ Biztonsági Tanácsának minden tagja arányosan delegáljon tagokat, szakértőket, felügyelőket és ellenőröket az elkerülhetetlen törvényes választás megtartásáig, a rend helyreállításáig.

Ennek megfelelően az ENSZ BT állandó tagjai, az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Kína és Oroszország mellett a 2018 végéig ideiglenes tagként jelenlévő Bolívia, Etiópia, Hollandia, Kazahsztán és Svédország diplomáciai és választási szakértőinek azonnali bevonását követeljük. Az átmeneti időszakban a közrend és az állami szervek működésének zavartalansága érdekében szükséges a parlamenti és parlamenten kívüli legnagyobb tíz párt, így a Magyar Igazság és Élet Pártja bevonásával az átmeneti szakértői kormány felállítása egészen a törvényes rend helyreállításáig.

Tiszaeszlár, 2018. április 12-én.

Nagy Tibor


KÖZLEMÉNY

A magyarországi médiaterror bizonyítéka, hogy a köz- és magánmédiát uraló parlamenti pártok mellett a rendszerváltást követelő legnagyobb parlamenten kívüli erő, a Magyar Igazság és Élet Pártja mindeddig egyetlen másodpercet sem kapott a kampánymédiában. A politológusoknak, újságíróknak és média-szakembereknek kiváló alkalom kiszámolni az arányokat: hány ezer-, tízezer- és százezer százaléknyi különbség van az országgyűlési választásokon országos listát állító szereplők esélyei között, miközben a választási törvény esélyegyenlőséget ír elő.

Nagy Tibor MIÉP elnök ÉLŐBEN a Kossuth Rádióban március 22-én 8.15-kor!

Nagy Tibor MIÉP elnök ÉLŐBEN az M1-en március 22-én 21.25-kor!

Tiszaeszlár, 2018. március 20.

MIÉP Elnökség
TÖRTÉNELMI SZÖVETSÉGET!

A Magyar Igazság és Élet Pártja történelmi szövetséget ajánl azon nemzeti pártok támogatóinak, tagságának és vezetőinek, amelyek az elmúlt időszakban azért nem tudtak sikert elérni, mert párérdekeiket a nemzeti érdek elé helyezték. A MIÉP a nemzeti oldal egyetlen történelmi pártjaként sok próbatételen ment át, volt parlamenti párt 2002-ig, majd folyamatosan veszített támogatottságából egészen 2018-ig, amikor az új vezetés új szellemiségével sikerült megfordítani a folyamatot. A legutóbbi országgyűlési választáson a MIÉP közel tízszeresére növelte korábbi támogatottságát, és ez a folyamat a jelenlegi válságos időkben tovább növekszik. Látva a nemzeti oldal tanácstalanságát, figyelmeztetjük a politikai szereplőket, hogy egy nemzetnek egy nemzeti pártra van szüksége, így minden más pártalapítás és párt-újraélesztés a megosztás eszköze, akár tudatosan, akár tudatlanul követik azt el.

A válság legbiztosabb jele az útkeresés, ám a jelenlegi korban szellemi úttalálás helyett szervezeti útkeresés zajlik, egymás után születnek az önmagukat ugyanolyan nézetekre, eszmékre, világlátásra alapító, ám más-más vezetésű mozgalmak, és pártok, melyek többsége koraszülöttként pusztul el, miután nincs mögötte tömegbázist adó mozgalom, és a pártvezetők legtöbbször önnön személyük köré igyekeznek kirekesztő módon szervezni akkor is, ha alkalmatlanok. Az Értünk és Értetek párt nem tudott listát állítani a legutóbbi országgyűlési választásokon, ám az európai megméretésre készülve felszólították az országos listát állítani tudó MIÉP-et a csatlakozásra és jelöltjük támogatására. Gaudi Nagy Tamás az Új Jobboldal mozgalomból kíván pártot alapítani, Toroczkai László a Mi Hazánk mozgalom megszületése előtt bejelentette a párttá alakulást.

A nemzeti radikális gondolkodás a rendszerváltás után a MIÉP-ben fejlődött ki először, és annak mai szereplői döntő többségükben a MIÉP tagságából és támogatóiból kerültek ki, ezért jól ismerjük ezt a folyamatot. Valójában a hosszú és kitartó munka nem váltható ki új párt alapításával, ráadásul a bomlasztó jelleg tagadhatatlan azok esetében, akik először a MIÉP, majd különböző más pártok soraiban igyekeztek immáron a harmadik-negyedik lépcsőben visszafordíthatatlan feszültséget kelteni. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a titkosszolgálati rendszerváltás egyik legáltalánosabb módszere a megosztás, mely a mai napig hivatásosan elküldött és önmagukat elküldők soraiban él tovább. A végeredmény szempontjából teljesen mindegy, hogy beépített ügynök, vagy ügynökszerűen öntevékeny bomlasztó ver szét egy pártot: mindenek előtt állítsuk meg a megosztás folyamatát.

Figyeljünk azokra, akik "magukfajta" és "magunkfajta" emberekről beszélnek, de soha nem mondják meg, hogy ők valójában mifélék. Nekünk magyaroknak a talajgyökeres magyar ember áll a középpontban, és magunkat is minden rejtőzködés nélkül magyarnak valljuk. A MIÉP-ből kivált radikális Jobbikba beálló idegenszívűek mára átvették a párt irányítását, és immáron elszabadult hajóágyúként rombolnak mindent, ami valóban nemzeti. Frakciójuk, amely korrupcióban és a nemzeti érdekek Simicska Lajosnak és Soros Györgynek való kiszolgáltatásában arcátlan fordulatot vitt véghez, mára politikai hullákból áll. Néven kell neveznünk Vona Gábort és bűntársait, akik többet ártottak a nemzeti oldalnak, mint Gyurcsány és Orbán együtt, hiszen az utóbbiak gyakran nyíltan nemzetellenes intézkedéseivel szemben Vonáék saját pártjuk szétverésével és választóik megtévesztésével meggyalázták szent jelképeinket, a kettős keresztet, az Árpád-sávos és '56-os zászlót.

Ki kell mondanunk: mindazok, akik úgynevezett "taktikai szövetség" érdekében hajlandóak voltak együttműködni és együtt tüntetni az MSZP-vel, DK-val, LMP-vel és Momentummal, méltatlanná váltak arra, hogy bármilyen magyar ügyben megszólaljanak. Soha nem felejtjük el, hogy a választási kampányban a Jobbik vezetője hanuka üdvözleteket küldött, a lukácsista terroriskolát követő Heller Ágnes tanácsait követve a Spinoza házban esedezett bűnbocsánatért, és elárulta, cserben hagyta és megalázta azokat a magyarokat, akik az elmúlt évszázadban minden arcát megismerték a kommunista terrornak. Nem lehet egyszerre liberális, homoszexuális és Árpád-sávos, '56-os zászló alatt együtt tüntetni úgy, ahogy azt 2018. április 14-én tették a jobbikosok, és más, korábban önmagukat radikálisnak valló szervezetek tagjai.

Tagságunkat idejében figyelmeztettük, hogy tartsa magát távol ettől a nemzetrontó provokációtól. A Magyar Igazság és Élet Pártja volt az egyetlen a magyar közéletben, amely a 2018-as országgyűlési választásokon tapasztalt példátlan léptékű és arányú csalássorozat után a legmagasabb nemzetközi szervezetekhez, az ENSZ-hez, EBESZ-hez és a Biztonsági Tanácshoz fordult angolul megfogalmazott beadványával. A tüntetés hangos résztvevői valójában a bukott választás koreográfiáját játszották el, és egy pillanatig sem gondolták komolyan, hogy érvénytelenítsék és megváltoztassák a hamis eredményeket, és csatlakozzanak a jogi út végigviteléhez. Aki mindezek ellenére részt vett a gyalázat-napi megmozduláson, az egyszer és mindenkorra érvénytelenítette önmagát a nemzeti oldalon. A pártvezetők számára nincs bűnbocsánat, hiszen ők minden körülmény ismeretében, saját zsebük megtömése érdekében döntöttek a Soros-terv kiszolgálása mellett, viszont az egyszerű párttagságnak és a megtévedt támogatóknak lehetőséget kell adnunk a hibás döntés helyrehozatalára.

Felszólítunk minden magyar embert, hogy vegyen részt a történelmi szövetség létrehozásában, kölcsönösen keressük meg egymást, szervezzünk közös tanácskozásokat minden szinten, és közös erővel vessünk véget a taktikai politikai és pénzszövetségek korszakának. A Magyar Igazság és Élet Pártja a választásokra kidolgozta azt a 12 pontot, amely mentén az együttműködést el tudjuk képzelni. Hívunk és várunk minden jó érzésű, hazáját szerető magyar embert a magyarság megmentésére!

Tiszaeszlár, 2018. július 27-én.

Nagy Tibor

a MIÉP elnöke


AZ ALMABOTRÁNY

A Magyar Igazság és Élet Pártja döbbenten tapasztalta a szabolcsi gazdák ellen szerveződő globális almakartell legutóbbi akcióját, a szabolcsi léalma 13, majd nagy kegyesen 15-20 forintra felemelt felvásárlási árat. Miközben a feldolgozók a sokkal rosszabb adottságú osztrák és német termelőknek 10 eurocentet, azaz több mint 30-33 forintos átlagárat fizetnek az ipari almáért, nálunk a felénél is kevesebbre értékelik a nyugatinál lényegesen jobb minőségű termést. A felére leszorított felvásárlási ár nem fedezi a termelés költségeit, a gazdák zsebéből kiveszik a permetezés, szedés, rakodás, beszállítás árát. A jó gazda gondosságával felügyelt termést a szemétszállításnál megszokott ár alatt kívánják megkaparintani.

Köztudott, hogy a szabolcsi alma a világ legjobbja, köszönhetően a homokos tájnak, a Kárpát-medence óvó tenyérkoszorújának, és a szabolcsi szelíd lankák különleges mikroklímájának, ami az áldott napsütést megsokszorozza, a lédús szabolcsi almát az almák királyává érleli. Éppen ezért szokták a német, olasz, francia és amerikai feldolgozók a saját termésük feljavítására használni a szabolcsi termést. A mostani kartell-akcióval a versenytársak összehangolt törvénytelen manipulációjával egyszer és mindenkorra tönkre kívánják tenni a szabolcsi termelőket. A legszomorúbb e történetben, hogy a politikai vezetés, az agrártársa és Jakab István, a MAGOSZ elnöke személyesen közreműködik e folyamatban az almakartell oldalán, hiszen sem a támogatási rendszerben, sem az adózásban nem mutatott fel eredményt.

A Magyar Igazság és Élet Pártja elfogadhatatlannak tartja, hogy a globális almakartellhez tartozó Austria Juice és feldolgozó társai az elmúlt egy hónap egyeztetései nyomán összezártak, és immáron az állami hatóságokkal közösen a szabolcsi gazdák megtörésére, végső ellehetetlenítésére törnek. Az agrártárca és a MAGOSZ az elmúlt évek tapasztalata alapján tisztában volt a globális cégek szándékával, mégsem tett érdemben semmit. Történelmi mulasztása az agrárvezetésnek az évtizedek óta ígért szabolcsi feldolgozóüzem elmaradása. Egyetlen ilyen üzemmel meg lehetne változtatni a szabolcsi alma piaci helyzetét. A felvásárlók nem tudnák a termés rohadásával zsarolni a gazdákat. A kartell-gyanú első felmerülésekor a Versenyhivatalhoz, ügyészséghez és bírósághoz, továbbá az európai intézményekhez kellett volna fordulniuk a nemzeti almapiac védelme érdekében. A tőke és az áruk szabad áramlását megfogalmazó európai alapelv nem indok a termelést ellehetetlenítő árkartell létére. A tönkre tett gazdák földjein már megjelentek a felvásárlók, akik a kiváló szabolcsi almáskerteket immáron a magyar gazdáktól kívánják elrabolni, hogy azok saját földjeiken cseléd-napszámosként élhessenek a jövőben. Miközben Jakab István naponta háromszor nyilatkozott: "Elengedhetetlen az összefogás, nem szabad hagyni, hogy önköltség alatt vigyék be a gazdálkodók az almát", - a valóságban egyetlen lépést sem tett azért, hogy nemzeti kincsünket, a hungarikumként méltán világhírű szabolcsi almatermesztést ne idegen kufárok tegyék tönkre.

Időközben kiderült, hogy ugyanazok a globális piaci szereplők a szabolcsinál lényegesen gyengébb adottságú lengyel termelőkkel tíz eurocent felvásárlási árban egyeztek meg, ezért megdöbbentő a Szabolcsban általános öt eurocentnél alacsonyabb ár. A MIÉP megvizsgálta a különbség okát, és választ kapott a kérdésre: a lengyel gazdák azért tudják érvényesíteni az érdekeiket, mert mögöttük áll a lengyel kormányzat, a teljes állami intézményrendszer és a gazdák képviseleti szervezete. Ez az a különbség, ami Magyarországon nem mutatható ki. Az agrárminiszter és a MAGOSZ tisztviselők szép szavai mögött a felvásárlók érdekei mutatkoznak meg, nem a magyar gazda, hanem a globális gazda érdekeit képviselik. A rendszerváltás óta eltelt harminc év folyamatait vizsgálva a MIÉP elnöksége megállapította, hogy a feldolgozó üzem elmaradása nem véletlen, hanem szándékos mulasztás, amire az állami intézményekbe beépült idegen érdekeket képviselő, vagy éppen azok által megvesztegetett tisztviselők voltak képesek.

A szabolcsi almabotrány sokkal nagyobb horderejű ügy az idei termés kérdésénél. Benne van az elhibázott, idegen parancsot teljesítő rendszerváltás, a politikai kaszt árulása, a nemzeti vagyon idegen kézre játszása, a felülvizsgálatlan privatizáció, és mindenek felett a jelenlegi politikai vezetés kegyetlen magyar-gyűlölete. Lakosságcsere folyik az országban, immáron kétmillióhoz közelít a szülőföldjükről elűzött magyarok száma, amit az állampolgársággal való kufárkodás sem tud ellensúlyozni. Ez a folyamat éppen Szabolcs, Szatmár és Bereg megyét érinti legsúlyosabban, mert hagyományosan ez a vidék Magyarország legelmaradottabb gazdasági térsége. A történelmi szegénységnek mély okai vannak: a Habsburg évszázadokban ez a föld volt a kuruc világ középpontja, innen indultak szabadságharcaink, és itt maradt meg legtovább a nemzeti ellenállás. A Rákóczi szabadságharc leverése után a bécsi kancellária e táj elszegényedését politikai programmá tette, és évszázadokon keresztül fáradozott azon. Az ősi táj, ahol először telepedtek meg Árpád törzsei, ahol a földből előkerülő leletek az államalapítás előtti magyarok kereszténységét igazolják, mindig is a magyarság végső menedékét jelentették. Az intenzív mezőgazdasági művelésre alkalmatlan homokos tájnak az almatermesztés olyan adománya, amivel az egész világon méltán vált ismertté. Ezt kívánják most a bankokkal, politikusokkal kiegészített almakartell szereplői elvenni.

A Magyar Igazság és Élet Pártja az ország közvéleményéhez fordul: a szabolcsi gazdák ügye a tizenötmilliós magyarság létküzdelmének része, ezért kérünk minden jó érzésű magyar embert, ne legyen közömbös! Ne tűrjük, hogy rólunk, de nélkülünk hozzanak döntést a fejünk fölött! A Vásárosnaménynál elkezdődött részleges útlezárásokon túl fontoljuk meg, ha szükséges a teljes útelzárást, az országos, az európai és a világ közvéleményének felhívására. Egy országrész küzd az életben maradásáért. Minden magyar embertől cselekvő szolidaritást kérünk a szabolcsi almatermesztés megmentése érdekében!

Tiszaeszlár, 2018. augusztus 28-án.

Nagy Tibor

a MIÉP elnöke


KÖZLEMÉNY

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁLASZTÁS UTÁN

A Magyar Igazság és Élet Pártja örömmel fogadja, hogy az egyeduralomra törekvő hatalom saját fészkében szenvedett vereséget, ugyanakkor elhatárolódik attól a nagykoalíciótól, ami Hódmezővásárhelyen jött létre. A választási győzelem áraként az egykori hóhérok mai jogutódai, az MSZP, DK és más nemzetrontó alakulatok összefogtak a hajdani magyar párttal, a Jobbikkal, ami által az Országgyűlésben megszűnt a változás lehetősége, a pártállamból sarjadt pártalakulatok bebetonozódtak.

Mindez azért érinti érzékenyen a Magyar Igazság és Élet Pártját, mert a Jobbik a MIÉP ifjúsági tagozataként indult, és egészen e választásig lehetséges szövetségesként merült föl a megújuló MIÉP számára. Ez a teljes politikai palettát átölelő nagykoalíció leleplezte a pártállami titkosszolgálatok által hajdan eltervezett rendszerváltás valódi természetét: nincsenek értékek, nincs tisztelet a magyar múlt és a magyar jövő iránt, nincs egységes elképzelés a Fidesz utáni Magyarországról, csak rossz és még rosszabb hatalomtechnikai megoldások vannak. Az a mély erkölcsi fertő, amely a hódmezővásárhelyi nagykoalícióval beszennyezte a Hunyadiaktól Zrínyieken, Rákócziakon, Kossuthon, Horthyn, az 1956-os szabadságharcosokon át máig tartó több mint félezer év történetét, megmutatja a szereplők valódi természetét: nincs kötődésük és hűségük a nemzethez, csak a bűnös hatalom iránti olthatatlan gyűlölet él bennük, ami mindent felülír.

Mindezért a legfőbb felelősség azt a Fideszt terheli, amely mindent egy lapra tett föl. A bevándorlásra hivatkozó Soros György ellenes kampány önmagában hazug, hiszen a marketing kerítés nem védi meg az országot fegyveres határőrség nélkül, és az is bebizonyosodott, hogy a Fidesz a hátsó ajtón pénzért beengedett több tízezer kötvényes beköltözőt és menekültnek álcázott hódítót, azaz a Soros-ellenes kampány eleve hazugságra épült, és most megbukott. A Magyar Igazság és Élet Pártja négyszáz parlamenti és parlamenten kívüli párt közül egyedüliként hirdetett zéró toleranciát minden betelepítéssel, kényszerített fajkeveredéssel és multikulti társadalomépítéssel szemben, és most bebizonyosodott, hogy a magyarság számára nincs is más lehetőség. Az MSZP és a Gyurcsány-féle DK számára a látványkerítés is sok, ők valójában e kerítés lebontása, a bevándorlás korlátlan elősegítése, a magyarság felhígítása, végső soron kevert fajú korcs csőcselékké tétele mellett érveltek. A Jobbik társulásával képesek pótolni elpártolt szavazótáborukat, és megnyílt az út Magyarország felszámolásához.

Lázár János, a Fidesz korábbi hódmezővásárhelyi politikusa a magyarság előtt sokszorosan eljátszotta becsületét, amikor kijelentette: "akinek nincs pénze, az annyit is ér", vagy amikor a közpénzeket hivalkodó és túlméretezett kastélyépítésre, kádári időket idéző kicsapongó vadászatokra és hasonlóan nemtelen pénzszórásra költötte. Az ország döntő többségétől elvont közpénz busás vagyonként került a Fidesz-KDNP újgazdag rétegéhez, ami joggal szúr szemet a hódmezővásárhelyi választóknak és az ország minden becsületes polgárának, ugyanakkor a még súlyosabb bűnökkel, tömeggyilkossággal, népirtással és a nemzet ellen szovjet oldalon viselt háborúval terhelt baloldallal való összefogás minden politikai hitelesség eljátszását jelenti, és politikai hullává teszi a szereplőket.

A Magyar Igazság és Élet Pártja a magyar úton jár, és ehhez várja szövetségeseit a parlamenten kívüli pártok és civilszervezetek soraiból. Különösen nagy felelősséget érzünk a szélkakas módjára változó Jobbikból kiábrándult jó magyarok iránt, ezért örömmel fogadjuk sorainkban az Erő és Elszántság, a Nemzeti Motorosok és más kisebb-nagyobb városok, falvak alapszervezeteit. Ugyanakkor jeleznünk kell, hogy az előttünk álló április 8-ai országgyűlési választásokon a Fidesz által titokban tartott ügynökökre, spiclikre, III/III-as besúgókra, tartótisztjeikre, titkolt izraeli-magyar kettős állampolgárokra, hajdani ávósokra, pufajkásokra és MSZMP-sekre szavazhatunk totális médiacenzúra mellett, azaz előre kijelenthetjük, hogy ez a választás sem lesz szabad és pártatlan. A MIÉP szorgalmazza a rendszerváltás kezdetét, ezért felszólítja a hatalom átmeneti birtokosait, hogy hagyjanak fel totális uralomra törekvő terveikkel, térjenek a demokratikus fejlődés útjára, és vegyék figyelembe a magyar nép szabadságvágyát. A médiában a MIÉP és más kispártok teljes kirekesztése helyett hirdessenek esélyegyenlőséget minden listát állító párt számára. A választóközönségtől pedig azt kérjük, hogy az állami és kereskedelmi média teljes elfogultsága és pártossága miatt forduljanak az alternatív médiához, az Interneten még nem tökéletesen cenzúrázott lehetőségekhez.

Tiszaeszlár, 2018. február 26-án.

Nagy Tibor

a Magyar Igazság és Élet Pártja

országos elnöke


SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Magyar Igazság és Élet Pártja alapításától fogva tiltakozik a korrupció minden formája ellen. Jó okunk van erre, mert amit örököltünk a pártállamtól, az a rendszerváltás során még súlyosabb lett. Az elmúlt két ciklusban állami monopóliummá vált a korrupció. A miniszterelnök Fejlesztési Kabinetet állított föl, és abban egy személyben dönt sokmilliárdos középítési pályázatokról. Eddig is hozzá futottak a szálak, ám az nem volt a rendszer része. Mondhatom úgy is, hogy Magyarország a Fejlesztési Kabinettel Orbán-uradalommá vált, ahol ő hozza a törvényeket és ő dönt azokra hivatkozva saját köre gazdagodásáról. Az ország sorsát befolyásoló adócsomagban konkrét emberekre szabják az adókedvezményt, ahol az átlagembertől mindent elvonnak, a kiválasztottak mindent visznek. Ez azt jelenti: Magyarországon megszűnt a jogállam! Mindent a Keresztapa dönt el, cserébe a szerencsések úgynevezett TAO-t utalnak Felcsútra stadion és vasút építésre, szállodára, és más Orbán-családi célokra. A pályázatok elbírálásánál a versenyképesség európai normái semmit nem számítanak. A nyugaton elfogadott árak többszöröséért épít a nyertes, akinek személyéről minden esetben Orbán Viktor dönt. Visszasüllyedtünk a középkorba, az adófizetők csak nyírandó és levágandó birkaként jelennek meg a hatalom gondolkodásmódjában. Az emberek alapvető jogai nem sérülnek, hanem megszűntek. Nincs igazságszolgáltatás, a bírók lázadoznak Handó Tünde, az Országos Bírói Hivatal vezetője ellen, aki Szájer József fideszes európai képviselő feleségeként magánbirodalommá szervezte a bíróságokat. A bírók egy része majdnem nyíltan hord narancsos vagy szegfűs pártjelvényt. Aki nem áll be a sorba, azt kizárják, eltiltják. Szepesházi Pétert a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját Handó Tünde hivatalvezető asszony személyesen tiltotta le a média nyilatkozattól, mert egy ízben azt mondta:"Handó Tünde nagyon tehetséges ember, bíró, vezető, de az a centralizáció és önkény, amit megvalósított, minden erényét, és kezdeti eredményét lerombolta."Ez bizony nagyon enyhe észrevétel, de még ennyit sem lehet kimondani. Szepesházi bíró úr helyett a Magyar Igazság és Élet Pártja nevében mondom ki az igazságot: Magyarországon a törvényes rend része lett, hogy vannak első, másod és harmadosztályú állampolgárok. Az első osztály a miniszterelnök családja és közvetlen üzleti köre.A másod osztály a Fidesz támogatói, akik az állami állások révén vannak lefizetve.A harmadosztályhoz tartozik több mint kilencmillió ember: ők a páriák, a kitaszítottak, akiknek ha látástól vakulásig dolgoznak, akkor sem jut annyi, hogy megéljenek. Jelentős részük külföldre menekül, vagy belerokkan a reménytelenségbe. Az Európai Unióban a Magyarországról menekültek nagyobb számban vannak jelen, mint az iszlám bevándorlók, de erről senki nem beszél. Nincs az Európai Unióban még egy ország, amely ekkora GDP termelés mellett afrikai szintű életminőséget nyújtana a többségnek. Nincs ügyészség, mert az is gebinbe került az állampárti vérügyészségen egykoron tevékenykedő Polt apuka és Péter fiacskája révén. Az igazságszolgáltatás önálló hatalmi ág helyett a Pintér-maffiózó rendőrséggel együtt az elnyomó hatalom részévé vált. Ugyanúgy mint az állampárti diktatúrában. Miközben a törvénygyárrá süllyesztett Országgyűlés közel kétharmados felhatalmazással átláthatatlan és egymásnak ellentmondó törvénycsomagok ezreit gyártja, a jog, az erkölcs és a jó ízlés megszűnt mértékadó lenni Magyarországon. Nem lennénk Csurka István alapítónk szellemi örökösei, ha csak a bajokat leltároznánk és nem adnánk megoldási javaslatot. Javasoljuk: három ciklus után senki ne indulhasson országgyűlési választáson, és ne tölthessen be vezető állami tisztséget, ne lehessen miniszterelnök, miniszter, és országyűlési képviselő sem. Ennek érdekében a Magyar Igazság és Élet Pártja a nyilvánossághoz fordul, miután az Országyűlésben ülők saját érdekükben érdekszövetségbe tömörültek Gyurcsánytól Orbánig és mindenki aki közöttük van, ebben az erőtérben mozog. Mindannyian, kivétel nélkül. Semmit nem tesznek azért, hogy a korrupció valóban megszűnjön. A MIÉP társadalmi összefogást javasol:Kezdeményezzük valamennyi parlamenten kívüli párt és civil szervezet egyeztetését a korrupció rendszerének felszámolására. Hozzuk létre a Korrupcióellenes Ligát! A résztvevők önmagukra kötelezően vállalják, hogy három ciklusnál nem tölthetnek többet a legmagasabb szintű köztisztségben, és ezt a jelenlegi vezetőktől is megköveteljük. Amint lehetőség lesz rá, törvénybe foglaljuk és érvényesítjük azokkal szemben akik ma szembe mennek a népakarattal. A Korrupcióellenes Liga bojkottálja a korrupciót tevőlegesen vagy tétlenséggel életben tartó valamennyi parlamenti pártot! A Korrupcióellenes Liga támogatói közül senki ne szavazzon rájuk! A felelősökbe minden eddigi állami vezető, minden jelenlegi országgyűlési képviselő beletartozik, és a kör koránt sem teljes: a támogatókat és haszonélvezőket néven kell neveznünk Simicskától Csintalan Sándorig, valamennyi politikai szélkakast egészen a tájékozatlan szavazóig, aki haszonszerzésből vagy tudatlanságból segít életbentartani a korrupció rendszerét. Elszámoltatjuk az offshore fejlesztési maffiát! Előre figyelmeztetjük az államszervezetbe épült maffiózókat: minden a Fejlesztési Kabinetben hozott versenyt kizáró közpénzmosó döntés, a letelepedési kötvény üzlettől a Magyarországról idegen országba vezetett pénzmozgásig érvénytelen, és azt el fogjuk számoltatni! A Korrupcióellenes Liga ma is az ország legnépesebb pártjára épül, megtestesíti a parlamenti rendszerből kiábrándultak legnagyobb tömegét, a közakaratot. Állítsuk bíróság elé azokat akik kialakították, fenntartják és működtetik a korrupció rendszerét! A feladatát betölteni nem képes államhatalommal párhuzamosan állítsunk jelölteket az Országos Bírói Hivatal, a Belügyminisztérium és az Országos Főügyészség élére. Állítsuk helyre a demokráciát! A MIÉP országjárásba kezd a Korrupcióellenes Liga megszervezésére és a kompromisszumos alternatív jelöltek kiválasztására.

Budapest, 2017. november 15-én.

Nagy Tibor
a Magyar Igazság és Élet Párta elnöke


KARÁCSONYI ÜZENET

Sajtóközlemény

Magyarország totális izraeli megszállás alá került, Csurka Istvánnak mindenben igaza lett, - állapította meg a Magyar Igazság és Élet Pártja Elnöksége. A párt vezetősége áttekintette a 2017 Karácsonyán Budapesten készült filmeket, fényképeket és dokumentumokat, melyek igazolják a korábban csak lopakodó, most viszont teljesen nyílt idegen katonai megszállást. A páncélozott katonai járművek megjelenése a nagyközönség felé azzal lett indokolva, hogy egész Európát terror és terrorfenyegetés sújtja, ezért a karácsonyi vásárokon látványosan el kell riasztani a terroristákat. Ezen ürügy címén viszont a magyar polgárokban szándékosan háborús félelmet keltenek, amikor a Terrorelhárítás BTR-80-as páncélozott katonai járművei 1956 után először Budapest utcáit tapossák.

De ha engem egyszer
Lánckerék taposna
Alattam a föld is
Sírva beomolna

Az 1956-ra emlékező dal 2017 Karácsonyán rémálommá vált a magyar fővárosban. Miközben a Magyar Honvédség teljes leszerelése megtörtént, a Fidesz követelésére megszüntették a sorkatonaságot, a politikai és katonai vezetők szétlopták és kiárusították a teljes hadsereget tankokkal, járművekkel és fegyverekkel együtt, a TEK a legkorszerűbb nyolckerekű izraeli harci járművekkel fenyeget az Ötvenhatosok terén, a Belváros szívében, a Vörösmarty téren, valamint az 1848-as forradalmunkat elindító egyetemi ifjúság találkozóhelye, a Pilvax kávéház közelében. 1848-ban vértelen és békés forradalom zajlott Pest-Budán, és amikor kellett, nyáron felállt a Magyar Honvédség, és Gábor Áron ősszel már ágyút is öntött. Magyar ágyút magyar harangokból, magyar emberek ékszereinek, arany-, ezüst- és bronztárgy adományainak felhasználásával. Nemzeti önvédelmünk rendszere természetes módon alakult ki, és büszkék lehetünk őseinkre, hőseinkre és mártírjainkra, akik megvédték a hazát, szembeszálltak a világ két legerősebb hadseregével, a Habsburggal és a muszkával. Így történt ez 1919 nyarán is, amikor a szovjet ügynökök puccsa után fölállt a Nemzeti Hadsereg és bevonult Budapestre. 1956-ban a világ legerősebb haderejét, a Vörös Hadsereget vertük ki Budapestről. Most viszont a TEK olyan idegenből hozott páncélosokat állít ki, amikkel a lecsupaszított honvédségünk nem rendelkezik, ezért terrorelhárításról, a Haza védelméről szó nincs. A Hazát nem a főváros szívében, hanem a határainkon kell védenünk, ott viszont még egy légpuska elsütése is meg van tiltva!

A Magyar Igazság és Élet Pártja kimondja az igazságot: ezek a páncélosok nem honvédelem céljából és nem terrorfenyegetés miatt lettek kiállítva, hanem a magyar emberek megfélemlítésére! A félelem magasabb szintre emelése, a közrettegés és az idegen megszállás tudatosítása a valódi cél! Köztudott, hogy közintézményeink, minisztériumaink, de még az Országház is az In-Cal Security és más izraeli biztonsági szolgálatok "védelme", azaz megszállása alatt állnak. Egy ember nem tud bemenni egy közhivatalba sem úgy, hogy ne készüljön róla feljegyzés, arcfelismerő rendszerben azonosított fénykép, átvilágítás, és ezeket az adatokat ne továbbítsák azonnal az izraeli központba, ahol az adatösszegző rendszerben a személyiségprofilhoz hozzárendelik mindenki mozgását, tevékenységét. A korábbi években mindez rejtetten folyt, most viszont új szakaszába érkezett a megszállás. Nem csak a Belváros leglátogatottabb karácsonyi vásárainak közelében igyekeznek a magyarok hangulatát háborús hisztériával tönkretenni, hanem még a Mikulásgyárnál, a külvárosban és vidéki nagyvárosainkban, falvainkban, sőt, tanyáink közelében is gépfegyveres rendészek járőröznek olyan helyeken, ahol sem migráns, sem terrorista soha meg nem fordult. Elhárítani, távol tartani senkit nem kell és nem is lehet, viszont a magyar emberben mindez kezelhetetlenül mély zsigeri félelmet kelt. Pontosan ez a megszállás célja!

Ha megvizsgáljuk a történet hátterét, kiderül: az Országgyűlésben a kormánypártok és az ellenzék egyaránt elutasította a kettős állampolgárságú képviselők megnevezéséről szóló korábbi javaslatot, és az ellen nagykoalíciós tüntetésen a Fidesz, az MSZP valamint szatelit-párt társaik közösen tüntettek. Még a gondolat is bűnösnek lett nyilvánítva, hogy nevezzük néven a képviselők magyaron kívüli egyéb állampolgárságát, pedig ez más országokban nem csak természetes, hanem kötelező is. Az Egyesült Államokban a kongresszusi képviselők és szenátorok faji hovatartozását, kaukázusi vagy afrikai rasszjegyeit is feltüntetik a választók pontosabb tájékoztatása végett. Nálunk kiderült volna, hogy miközben a magyar emberek azt hitték, hogy magyar emberekre szavaztak, a valóságban izraeli, vagy a környező elszakított országrészek megszállóihoz, esetleg éppen a világhatalmakhoz kötődő kettős állampolgárságú ügynökök sokasága van a közhivatalokban, esetleg a kormányban, és legnagyobb bizonyossággal a képviselők kormánypárti és ellenzéki soraiban. A közbiztonságot és a közrendet fenntartó állami szervezetekben évek óta köztudott, hogy vezető csak az lehet, akinek a jelölését az izraeli tanácsadók jóváhagyják, ők pedig fajgyűlölő módon vallási hovatartozás szerint tesznek különbséget magyar és magyar-idegen állampolgár között. A Rendőrségről szóló könyvekből, tanulmányokból kiderül, hogy az egymást 'Shalom!'-mal köszöntők rejtett belső hálózatot alkotnak, és ezek képviselik a megszállók közvetlen érdekeit. Így van ez Európa-szerte. Nem véletlen, hogy a 2006-os budapesti rendőri vérengzés képsoraihoz kísértetiesen hasonlóakat kaptunk Katalóniából, mert a repülőtereinket, közbiztonsági szervezeteinket ugyanabból a központból irányítják. Ez a központ döntött arról, hogy a békés Magyarországon és Budapesten az Izraelhez hasonló nyílt háborús és polgárháborús közállapotok felmutatására kell kihasználni a Karácsonyt.

A globális cégek az évtizedek alatt megszokott karácsonyi ünnepségeiket idén sorra lemondták, helyettük sátánista Black Friday-t és nagy csinnadrattával, például a debreceni polgármester bohóctáncával fűszerezett hanuka ünnepséget tartottak. Franciaországban a II. János Pál pápa szobrán álló keresztet eltávolították, az iskolákban megtiltották a nyakban viselt keresztek viselését, a tantermek faláról eltávolították az évszázadok óta ott lévő keresztény ábrázolásokat és jelképeket, és immáron a templomok keresztjeit is el akarják tüntetni. A Magyar Igazság és Élet Pártja a rendelkezésre álló tények és bizonyítékok alapján kimondja: a totális katonai megszállás és hiszterizálás nem csak Magyarországot, hanem egész Európát sújtja, és annak célkeresztjében a keresztényüldözés áll!

Tény, hogy az elmúlt években számos terrortámadás érte Nyugat-Európát. A madridi terrortámadásban 191 ember halt meg 2004-ben, a londoni metrótámadásban 56 áldozatot jelentettek 2005-ben, majd 2011-ben Norvégiában egy izraeli ügynök 77 embert ölt meg pokolgéppel. 2015 november 13-án Párizsban több ponton hajtottak végre terrortámadást 132 áldozattal és több száz sérülttel. Ide tartozik Nizza és a német városokban naponta történő terrorcselekmények sora, ám mindez Nyugaton történik. Azon a Nyugaton, amely Magyarországgal ellentétben gyarmattartó, és a harmadik világ globális kifosztásának legfőbb felelőse. Miközben együtt érzünk minden áldozattal, minden sérülttel, ide értve a lelki sérülteket, a félmilliárdos Európa valamennyi polgárát, ki kell mondanunk az igazságot: a főváros utcáin folyó terrorelhárításnak semmi köze nincs az Európát sújtó terrorhoz, azt csupán ürügyként használják fel a magyar polgárok elleni pszichológiai hadviseléshez.

A megfélemlítés rendszere ellen egyetlen módon tiltakozhatunk a leghatásosabban: ha nem vagyunk hajlandóak félni! Magyarország a világ legbiztonságosabb országa páncélosokkal, vagy anélkül. Magyarországon egyetlen terroristát sem tartanak nyilván, és ezt az állapotot meg kell őriznünk. A jelenlegi provokáció felhívás a terroristáknak, hogy éppen azokon a pontokon kövessenek el terrorcselekményt, ahol legerősebbnek tűnik a terrorelhárítók jelenléte. Minderre a terroristáknak megvannak az eszközeik, ezért követeljük, azonnal állítsák le az idegengyökerű provokációt, vigyék ki a fővárosból a páncélozott BTR-80-as harci járműveket, és szüntessék meg a fegyveres járőrözéseket és ne gyalázzák meg a Karácsonyunkat!

Az állam, a kormányzat és a parlamenti pártok valamennyien a magyarság ellen tevékenykedők érdekeit szolgálják, ezért számukra a jókívánság nem a MIÉP-től, hanem megbízóiktól várható. Alaposan megdolgoztak érte. Tőlük követeljük: vessenek véget a karácsonyi provokációnak!


A NETANJAHU-ORBÁN PAKTUM

Miközben a média a két ország miniszterelnökeinek csúcstalálkozójáról csupa olyan kölcsönösen előnyös tényeket közöl, melyet megnyugodva fogad a közvélemény, elhallgatják a titkos paktumot: milyen feltételek között enged Izrael egy újabb Orbán-ciklust Magyarországon?

A Magyar Igazság és Élet Pártja birtokába jutott a titkos információknak, és azt Nagy Tibor pártelnök megosztotta a nyilvánossággal. A paktum lényege: Izrael engedi az újabb Orbán-kormányzatot 2018-ban, ha az ország kiürítése nagyobb ütemben folytatódik. A megélhetési körülmények felszámolása, a devizahitel-csalássorozat anyagi és pszichikai hatásai, az egészségügyi ellátás vákuumnövekedése, az oktatásliberalizáció és mindenek előtt a köznyomor a népességi adatok katasztrofális romlása szerint alkalmassá tette Magyarországot félmillió zsidó beköltözésére, ám a következő ciklusban növelni kell az elvándorlás-betelepülés ütemét.

Akkor alakíthat kormányt 2018-tól a Fidesz, ha az eddig elűzött egymillió magyar létszámát felülmúlóan teljesít a következő ciklusban. Netanjahu garanciát követelt arra, hogy nem vezetnek be az európaihoz közelítő béreket, tehát kisebb módosítások ellenére folytatódik a bérstop. Ez alól kivétel csak az államigazgatásban lehet, hogy az állam vezetői és az országgyűlési képviselők a saját egymilliós havi bérüket két-három-négy-öt-tíz millió forintra emeljék. Cserébe az átlagbérek nem változhatnak lényegesen, ami által a Magyarországon dolgozó Tesco-pénztáros a jövőben is ötször-tízszer kevesebbet kell keressen nyugati társánál. Teljesítés esetén a gyarmattartó tovább tűri a pénzpazarlást ostobaságokra - stadionépítés, nagy sportrendezvények, stb. - és a korrupciót, hiszen minden fillér amit nem a nemzet javára költenek a költségvetésből, az a terv megvalósítását szolgálja.

A kettős állampolgárság kérdésében Izrael elviseli a külhoni magyarok bevonását a politikába a csonkahazából elűzött magyarok helyén azért, hogy a statisztikákból ne derüljön ki a demográfiai és exodus-botrány, ha Magyarországon a következő ciklusban sem kerül napirendre az izraeli-magyar kettős állampolgárok jelenlétének kérdése a gazdasági-társadalmi és politikai életben. Az Országgyűlés kettős állampolgárait szigorúan tilos megnevezni, mert közöttük vannak azok a közszereplők és közméltóságok, akik garanciát jelentenek a folyamatosságra.

Nagy Tibor MIÉP-elnök felvetése, hogy ha a kormány komolyan gondolja a Soros Györggyel való szembenállást, akkor zárassa be a Soros-egyetemet Netanjahu szerint napirendre sem kerülhet, mert a nyitott társadalom elve, a nemzeti hagyományok és kultúra felszámolása mindkét zsidó oldal érdekét szolgálja. Ugyan Izraelbe nem engedik be Soros Györgyöt, de az ú.n. "egyetemén" és civilszervezeteiben olyan hatékony ügynökképzés folyik, amely számos eredményt ért el, legutóbb meg tudta akadályozni a Momentum pártképződményen keresztül a Budapesti Olimpia tervét, és egyre hatékonyabban szól bele a nagypolitikába, kinevelve az Orbán utáni időszak Izrael-hű vezetőit. Miután a kormányoldal és az ellenzék egyaránt zsidó pénzpórázon tevékenykedik, a Soros-ügy megfelelő szinten tartása Izrael érdekeit szolgálja.

A lényeg a zsidó beköltözés, visszaköltözés, hazatérés és új honfoglalás, ami a zsidóság ezeréves sérelmét orvosolja. A magyarok a kazár birodalommal való szembefordulásukkal már Álmos és Árpád idején példát mutattak arra, hogy képesek a legnagyobb erővel is szembeszállni, és ezt később a török, a Habsburg, a szovjet és a globális birodalommal is megtették, ami nem maradhat megtorlatlan: a magyarságot a Kárpát-medencéből ki kell irtani, majd pedig az emigrációban ismert módszerekkel a föld színéről is el kell tüntetni!

Végül Netanjahu és Orbán megállapodott arról, hogy a nemzeti programok korlátozottan működhetnek Magyarországon, így a családtámogatási terv időzítése a nyolcéves ciklus végén nem jelent érdemi kockázatot a beköltöző izraeliek számára, mert a népesedéspolitikai statisztikákban nem fog érdemi változást előidézni az elvándoroltak hazahívása, vagy a gyermekvállalás ösztönzése, elsősorban a megélhetési feltételek hiánya miatt.

Továbbra sem lehet elszámoltatás sem a rendszerváltás előtti sem az utáni korszakból, továbbá történelmi távlatban nem kerülhet sor a zsidó politikusok, különösen az 1919-es népbiztosok megnevezésére. Netanjahu zéró toleranciát kért és kapott az antiszemitizmus minden formájával szemben, és abban is egyetértettek a tárgyaló felek, hogy folytatni kell a zsidó kulturális kibontakozást. A média minden ága, a kereskedelmi és a közszolgálati egyaránt felsőbbrendű kultúraként kell bemutassa ismert celebek közreműködésével a zsidó kultúrát. A híripar továbbra is döntően rém- és katasztrófahírekkel kell hasson a magyar társadalomra, növelve a stresszt és elégedetlenséget.

Dicséretet érdemel az ország első szívkórházában folytatott tevékenység, amikor a beteg azért halt meg, mert rendszerszerűen nyitott mellkassal szállították másik kórházba CT-vizsgálatra. Egy-egy ilyen hír hihetetlen arányban képes fokozni az elvándorlási hajlandóságot, aminek eredményeként 2022-re hétmilliósra kell csökkenjen a magyarság, átadva helyét a beköltözőknek. Az afrikai és ázsiai bevándorlás megakadályozása akkor tartható fönn, ha arányuknak megfelelő zsidó népesség szerezhet helyettük magyar állampolgárságot.

Az Orbán-kormány dicséretesen megötszörözte az 1956-ban elvándorolt 200.000 magyar számát, és most a helyén maradás érdekében ígéretet tett a miniszterelnök az eddigi "eredmények" felülmúlására. Nagy Tibor MIÉP elnök szerint az izraeli miniszterelnök örömmel állapította meg, hogy Magyarországon folytatott tárgyalásai során izraeli-magyar kettős állampolgárokkal egyeztetett, akiknek kettős identitását a magyar választók elől a jövőben is védeni kell.

Nagy Tibor, a Magyar Igazság és Élet Pártja elnöke kötelességének tartja, hogy a Netanjahu-Orbán paktumot megossza a nyilvánossággal, ahogyan azt több mint húsz éve Csurka István alapító elnök előre jelezte.

MIÉP elnökségKÖZLEMÉNY

A Simicska-Jobbik plakátkampányra válaszolva a kormányzat Soros György arcával plakátolta tele az országot, jelezve, hogy törés van a három évtizedes Soros Györgyhöz fűződő viszonyban, és jelezve Simicskának, hogy nélküle is képes a Fidesz totális óriásplakáttal befolyásolni a választókat. A Magyar Igazság és Élet Pártja szerint mindkét oligarcha csoport visszaélt a választási törvénnyel, és megsértette a hatályos jogszabályokat.

Az akció szervezettségét mutatja, hogy csütörtök éjfélre Orbán Viktor kiadta a parancsot: minden Soros-plakátot el kell távolítani! Ennek oka, hogy Netanjahu izraeli miniszterelnök látogatását és a vízes vb pénteki nyitónapját ne árnyékolja be egy Soros György által is antiszemitának minősített plakátkampány. Noha a zsidó miniszterelnök cáfolta, hogy Soros bírálata antiszemitizmus lenne, hiszen a világ legnagyobb nemzetközi szélhámosa Izraelben sem szívesen látott vendég, ahogyan Csehországból, Horvátországból, Oroszországból és számos helyéről a világnak ki van tiltva. A kilencvenes években világméretűvé vált csalássorozata, amikor a brit fontot vagy a távol-keleti tőzsdéket megingatta, nem kívánatos személlyé tette őt. Azért került Magyarországra, mert itt szabályosan felvásárolta a politikai elitet, párthovatartozástól függetlenül. A mostani kakaskodás ellenére a magyar kormány kétszínű politikát folytat, mert a választók számára - akik nagy tömegükben egyértelműen elutasítják a tőzsdespekuláns befolyását - egyértelművé tette Orbán Viktor a szembenállást. Ugyanakkor semmilyen komoly lépés nem történt Soros György megállítására. Változatlanul működnek a terrorizmust segítő civilnek álcázott NGO-szervezetek Magyarországon, és változatlanul képezi a terrorizmust segítő aktivistákat a főváros szívében a Nádor utcában a Soros-egyetem, amelyről kiderült ugyan, hogy nem egyetem, mert nem folytat alapképzést, csak posztgraduális tanfolyamai vannak diplomások számára néhány, a tisztességes világban felesleges témakörben, mint gender-képzés, nemek és társadalmi rétegek közötti ellentétek szítása, szélsőséges liberális közgazdaság és hasonlók. Már Csurka István és Antall József is kimondta, hogy Soros György intézménye nem egyetem, csupán egy alapítvány, mégsem történt kormányzati szintű lépés ebben a kérdésben, noha az elmúlt évek bomlasztó tüntetései és pártalapításai - pl. Momentum és társai - mögött kimutathatóan ez a szűk csoport áll. Soros "egyetemén 66 magyar és 400 külföldi "diák" tanul, akiknek többsége törvénytelen tevékenységekben érintett.

Nagy Tibor a Magyar Igazság és Élet Pártja elnöke kimondta az igazságot: a kormányzat akkor lenne egyenes, őszinte és becsületes, ha vizsgálatot indítana az álcivil és áloktatási intézmények ellen, és annak lezárásáig Soros György egyetemét még ezen a héten bezárná.

Tiszaeszlár, 2017. július 13.

A MIÉP Elnöksége